Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. gospodarki magazynowej
  Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie biletów papierowych i kart  PEKA (elektronicznych nośników biletów komunikacji publicznej) oraz druków ścisłego zarachowania. Prowadzenie gospodarki związanej z drukami ścisłego zarachowana w szczególności: zamawianie, ewidencjonowanie, wydawanie i segregacja oraz archiwizacja druków ścisłego zarachowania. Przyjmowanie i obsługa procesu archiwizacji dokumentacji dotyczącej  funkcjonowania poszczególnych punktów sprzedaży wraz z dokumentami dotyczącymi rozliczenia obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Kopiowanie dokumentów odbioru utargów oraz właściwe ich przechowywanie. Kopiowanie i zabezpieczanie właściwych ilości innych dokumentów z zakresu obsługi klienta w Dziale Sprzedaży oraz właściwe ich przechowywanie. Obsługa dokumentów związanych z przyjmowaniem opłat dodatkowych. Kopiowanie dokumentów związanych z obsługą systemu PEKA. Udzielanie niezbędnej informacji i porad mających na celu sprawną i właściwą obsługę klienta.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie. Doświadczenie i znajomość zagadnień funkcjonowania administracji publicznej, - w tym administracji samorządowej. Doświadczenie w zakresie gospodarki magazynowej. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i wykorzystywania narzędzi informatycznych. Znajomość zasad rachunkowości. Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta i współpracy w zespole.. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata. Wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem Umiejętność szybkiego i efektywnego działania pod presją czasu i zmian. Znajomość branży zewnętrznej związanej z komunikacją miejską, w tym ze sprzedażą biletów za pomocą automatów biletowych.. - Oferty należy składać do 2017-10-06
 2. Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko sprzedawca biletów
  Zakres podstawowych czynności: Sprzedaż biletów papierowych podlegających kasowaniu oraz elektronicznych  - uprawniających do podróżowania środkami komunikacji miejskiej. Przyjmowanie wpłat z tytułu opłat dodatkowych i należności z nimi związanych oraz opłat manipulacyjnych wraz z naliczaniem i przyjmowaniem odsetek za nieterminowe wpłaty. Udzielanie Klientom informacji w zakresie taryfy biletowej, ulg, zwolnień i promocji. Przyjmowanie wniosków o wydanie karty PEKA. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie minimum średnie, preferowany kierunek - sprzedawca. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania. Wiedza w zakresie kontroli biletów. Umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i zmian. Zdolność samodzielnego planowania pracy.. - Wymagania pożądane: Staż pracy min. 2 lata.. - Oferty należy składać do 2017-10-06
 3. Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
  Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie ewidencji przejętych nieruchomości, spraw terenowo - prawnych związanych z niezbędnymi regulacjami przejętych nieruchomości. Analiza i planowanie działań dotyczących utrzymania i wykorzystania infrastruktury oraz realizacja i organizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem operatorom, przewoźnikom oraz podmiotom trzecim infrastruktury dworcowo - przystankowej lub jej części. Samodzielna realizacja zadań związanych z pozyskiwanymi nieruchomościami w procesach inwestycyjnych.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe: techniczne (preferowany kierunek: transport), ekonomiczne. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Umiejętność analizy dokumentacji projektowej. Znajomość układu komunikacyjnego Miasta Poznania. Biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office. Znajomość przepisów prawnych regulujących transport publiczny. Znajomość przepisów regulujących gospodarowanie mieniem komunalnym. Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania.. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej. Wiedza z zakresu finansów publicznych oraz zamówień publicznych. Wiedza z zakresu funkcjonowania jednostki budżetowej. Umiejętność współpracy z innymi jednostkami.. - Oferty należy składać do 2017-10-03
 4. Gabinet Prezydenta poszukuje kandydatów na stanowisko DS. KOORDYNACJI PROMOCJI
  Zakres podstawowych czynności: koordynacja i realizacja działań promocyjnych Miasta wynikających ze strategii Miasta Poznania m.in. kreowanie polityki wizerunkowej, inicjowanie i monitoring aktywności promocyjnej Miasta - w obszarze Internetu, współpraca z agencjami reklamowymi i mediami, przygotowywanie materiałów promocyjnych, uzgadnianie planów promocyjnych imprez i innych działań promujących Miasto, przygotowywanie ofert sponsorskich współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, oraz przedstawicielami strategicznych branż rozwojowych Miasta i środowiskami opiniotwórczymi w zakresie promocji koordynacja działań promocyjnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi UMP, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami, którym powierzono realizację tych zadań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze promocji, PR, reklamy wiedza z zakresu promocji, marketingu i reklamy znajomość narzędzi marketingowych i e-marketingowych wiedza z zakresu planowania mediów tradycyjnych i społecznościowych wysoki poziom umiejętności społecznych znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu marketingu terytorialnego i promocji miast studia podyplomowe, szkolenia, kursy z obszaru PR, marketingu, e-marketingu, promocji - i reklamy. - Oferty należy składać do 2017-10-10
 5. Wydział Transportu i Zieleni poszukuje kandydatów na stanowisko KONTROLI ORGANIZACJI RUCHU
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie lub zlecanie innym podmiotom kontroli i przygotowywanie raportów dot. prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej - i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu prowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu wykonywanie bieżących czynności nadzorczych nad realizacją przez Zarząd Dróg Miejskich zadań z zakresu inżynierii ruchu współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji Systemu Wspierającego Zarządzanie Ruchem. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe techniczne wiedza merytoryczna z zakresu inżynierii ruchu umiejętność pracy w zespole bardzo dobra znajomość MS Office prawo jazdy kat. B. - Wymagania pożądane: kierunki studiów związane z drogownictwem, inżynierią ruchu doświadczenie w realizacji zadań związanych z inżynierią ruchu doświadczenie w jednostce administracji publicznej umiejętność czytania i interpretacji dokumentacji projektowej znajomość AutoCAD. - Oferty należy składać do 2017-10-01
 6. Gabinet Prezydenta poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
  Zakres podstawowych czynności: przygotowanie projektów graficznych na potrzeby Oddziału Promocji opracowywanie materiałów promocyjnych Miasta i Urzędu przygotowywanie materiałów graficznych o charakterze informacyjnym i promocyjnym na potrzeby druku i Internetu tworzenie animacji i wizualizacji na potrzeby komunikacji w Internecie obsługa portalu fotograficznego fotoportal oraz jego promocja we współpracy z Biurem Prasowym. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe minimum rok doświadczenia w projektowaniu graficznym umiejętność obsługi programów: pakietu Ms Office, Corel Draw, środowiska Adobe: inDesign, Ilustrator, Photoshop znajomość zasad przygotowywania plików produkcyjnych do druku umiejętność tworzenia form graficznych przygotowanych do wykorzystania w mediach społecznościowych: infografik i formatów GIF (przykładowe gify i infografiki załączone w portfolio ) kreatywność, wyczucie estetyki, znajomość zasad kompozycji oraz umiejętność rysowania (szkice koncepcyjne, storyboardy załączone w portfolio) wysoki poziom umiejętności społecznych dyspozycyjność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w działaniach promocyjnych lub PR. - Oferty należy składać do 2017-10-10
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 poszukuje kandydatów na stanowisko referent ds. administracyjno - biurowych
  Zakres podstawowych czynności: 1. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej dotyczącej pracy przedszkola. - 2. Obsługa systemu NABÓR, SIO. PABS. - 3. Obsługa systemu rozliczeń przedszkola - płatnosci zwiazane z pobytem dzieci w przedszkolu. - 4. Współdziałanie z Rada Pedagogiczna i Radą Rodziców w celu realizacji wspolnych działań i prac zwiazanych z organizacja placówki. - 5.Organizacja pracy stołówki zespołu szkolno - przedszkolnego. - 6. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majatku. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie średnie. - 2. Umiejetnosci zwiazane z obsługa komputera - Word , Exel - 3. Umiejetność współpracy z ludźmi - komunikatywność z Rodzicami i współpracownikami. - 4. Wysokie poczucie odpowiedzialnosci. - 5. Samodzielnosc i elastycznosc działania. - 6 Etyka zawodowa. - 7. Wysoki poziom kultury osobistej. -. - Wymagania pożądane: 1. Doswiadczenie pracy w przedszkolu lub innej placówce oświatowej. - 2. Umiejetnosc obsługi klienta. -. - Oferty należy składać do 2017-09-29
 8. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko Stanowisko ds. terenowo-prawnych
  Zakres podstawowych czynności: rozpatrywanie wniosków w sprawie udostępniania gruntów opiniowanie przebiegów urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu opracowywanie projektów decyzji lokalizacyjnych udzielanie informacji o zakresie granic pasa drogowego. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe :kierunek techniczny lub prawo i administracja albo wykształcenie co najmniej średnie: geodezja umiejętność biegłego czytania map geodezyjnych doświadczenie na podobnym stanowisku : 1 rok doświadczenie związane z obsługą klienta : 1 rok. - Wymagania pożądane: czynne prawo jazdy kat.B, biegła obsługa komputera komunikatywność,  bardzo dobra organizacja pracy umiejętność pracy w zespole. - Oferty należy składać do 2017-09-29
 9. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży poszukuje kandydatów na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA
  Zakres podstawowych czynności: Zakres wykonywanych zadań - koordynacja projektów z zakresu doradztwa zawodowego, tworzenie dokumentacji (plany budżetowe i organizacyjne, raporty, opracowania), inicjowanie i wdrażanie nowych pomysłów zgodnych z celami statutowymi CDZdM, reprezentowanie placówki w kontaktach z mediami i instytucjami, prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów i nauczycieli, poradnictwo indywidualne oraz grupowe, poszukiwanie, aktualizowanie i przetwarzanie informacji o rynku pracy.. - Wymagania obowiązkowe: Wymagania niezbędne:       - co najmniej trzyletni staż pracy zgodny z wymaganiami na danym stanowisku, wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika - specjalność doradztwo zawodowe i personalne, socjologia, - polityka społeczna, psychologia - specjalność psychologia pracy i organizacji, ekonomia - zasoby ludzkie w organizacji lub pokrewne), - doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów z młodzieżą i nauczycielami, umiejętność diagnozowania predyspozycji zawodowych.. - Wymagania pożądane: Wymagania dodatkowe - bardzo dobra znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki lub włoski, znajomość specyfiki pracy w resorcie oświaty, polityki społecznej i organizacji pozarządowych, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i międzykulturowe, wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, umiejętności planowania, organizowania i koordynowania prac zespołu.. - Oferty należy składać do 2017-10-04
 10. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko Stanowisko ds. nadzoru pasa drogowego
  Zakres podstawowych czynności: udzielanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację zjazdów opracowywanie projektów decyzji administracyjnych opiniowanie przebiegów urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu kontrole w terenie. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe : budownictwo, prawo i administracja umiejętność biegłego czytania map geodezyjnych doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta : 1 rok doświadczenie w pracy w administracji publicznej : 1 rok. - Wymagania pożądane: czynne prawo jazdy kat.B, biegła obsługa komputera komunikatywność,  bardzo dobra organizacja pracy umiejętność pracy w zespole. - Oferty należy składać do 2017-09-29