Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta poszukuje kandydatów na stanowisko DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Zakres podstawowych czynności: współpraca z jednostkami uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów nadzór nad realizowanymi projektami poszukiwanie i analiza możliwości finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne   wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych prowadzenie doradztwa dla jednostek w zakresie korzystania z funduszy europejskich oraz zarządzania projektami. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowania i rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków unijnych znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wiedza z zakresu programów unijnych, zarządzania i rozliczania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego samodzielność, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu: zarządzania projektami, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich, zamówień publicznych. - Oferty należy składać do 2019-04-07

 2. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Sanitariusz/Sanitariuszka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

  Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu, utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS, transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego, rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania, pomoc mieszkańcom Domu w adaptacji do warunków życia w instytucji DPS, komunikowanie się z mieszkańcami Domu, udzielanie im wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe + kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny, posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe na stanowisku sanitariusz lub podobne szkolenia, kursy specjalistyczne pomocne podczas pracy na stanowisku sanitariusz Oczekiwania wobec kandydata - wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2019-04-01

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

  Zakres podstawowych czynności - diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR (lub jednostki zewnętrzne) postępowań administracyjnych - prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami, w tym w oparciu o kontrakt socjalny - udostępnianie usług społecznych osobom i rodzinom w celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej - prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej - wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę -. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej -. - Oferty należy składać do 2019-04-15

 4. Wydział Informatyki poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ANALIZ I WDROŻEŃ

  Zakres podstawowych czynności: wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Miastem poprzez realizację następujących zadań: ustalanie potrzeb, wymagań i preferencji odnośnie koniecznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Urzędu i Miasta, współpraca z wykonawcami  systemów informatycznych obejmująca w szczególności wspólną realizację analizy funkcjonalnej dla jednostek organizacyjnych Urzędu, modelowanie i optymalizacja istniejących procesów informacyjnych, weryfikacja prowadzonej przez wykonawców dokumentacji realizowanych prac, monitorowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, udział w testowaniu prototypu wdrażanego oprogramowania i opracowywaniu listy jego modyfikacji samodzielna realizacja projektów informatycznych we współpracy z wewnętrznym działem programistów nadzór nad wdrożonymi w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie Miastem. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - informatyka lub inne kierunki techniczne/ścisłe doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub projektowania systemów informatycznych w oparciu o relacyjną bazę danych znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych umiejętność prowadzenia analizy funkcjonalnej znajomość języka SQL umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o profilu informatycznym. - Oferty należy składać do 2019-04-14

 5. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

  Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych, przygotowanie i podawanie leków, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego, rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania, udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW), sporządzanie raportów w książce raportów pielęgniarskich.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie - tytuł pielęgniarki dyplomowanej, posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, kurs z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii, doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszłym. Oczekiwania wobec kandydata - · wysoki poziom zaangażowania, - · wysoki poziom kultury osobistej, - · otwartość na nowe rozwiązania, - · życzliwość, empatia, - · gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2019-04-01

 6. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa/Pokojowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

  Zakres podstawowych czynności: utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS oraz części administracyjnej - dyżurki pielęgniarskiej, pokoju socjalnego, kuchni podręcznej, łazienek, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń administracyjnych itp. - w szczególności: mycie podłóg, mycie okien, odkurzanie, zmiana firan, transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców, utrzymanie czystości sprzętu i naczyń do spożywania posiłków, utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (baseny, kaczki itp.), utrzymanie w czystości sprzętu i narzędzi pracy na stanowisku pracy, pomoc przy zmianie bielizny pościelowej, pomoc w praniu odzieży osobistej mieszkańców, pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe, posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe, wykształcenie zasadnicze zawodowe. Oczekiwania - · wysoki poziom zaangażowania, - · wysoki poziom kultury osobistej, - · otwartość na nowe rozwiązania, - · życzliwość, - · empatia, - · gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2019-04-01

 7. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko ds. administracyjnych

  Zakres podstawowych czynności: Planowanie przeglądów i bieżących konserwacji obiektów sportowych na terenie oddziału, Zamawianie części zamiennych i wyposażenia technicznego, Przygotowywanie ofert handlowych i prowadzenie negocjacji z kontrahentami w ramach posiadanego pełnomocnictwa, Współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie ustalania szczegółów imprez organizowanych na terenie oddziału, Koordynacja prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem internatu sportowego ,dbałość o stan techniczny, czystość obiektu ,oraz pozyskiwanie grup sportowych i klientów indywidualnych Koordynacja prac związanych z prawidłowym przebiegiem imprez, Prowadzenie grafików/harmonogramów udostępniania obiektów.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe preferowane turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym 2 lata przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, Biegła obsługa komputera, Wysoki poziom kultury osobistej, Szkolenia z zakresu zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi.. - Wymagania pożądane: Wysoki poziom odpowiedzialności, Otwartość na nowe rozwiązania, Wysoki poziom zaangażowania.. - Oferty należy składać do 2019-04-08

 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko MŁODSZY ASYSTENT RODZINY

  Zakres podstawowych czynności - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną i dzieckiem (wspieranie, informowanie, motywowanie, pomaganie) - wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin - podejmowanie działań interwencyjnych - prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną - prowadzenie konsultacji z klientem wewnętrznym -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - znajomość ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rozeznanie w problematyce i zagrożeniach współczesnej rodziny - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w zadaniowym systemie czasu pracy -. - Wymagania pożądane - 2 lata stażu pracy w obszarze opiekuńczo wychowawczym, z rodziną wieloproblemową -. - Oferty należy składać do 2019-04-15

 9. Biblioteka Raczyńskich poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. administracji

  Zakres podstawowych czynności: przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Bibliotekę Raczyńskich w zakresie działania Działu Organizacyjno - Administracyjnego, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, w tym:- opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia wg regulaminów Biblioteki,- nadzorowanie stanu realizacji zamówień,- gromadzenie i archiwizacja dokumentacji postępowań publicznych prowadzonych w trybie pzp,- prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zamówień publicznych,- prowadzenie rejestru zamówień publicznych, - prowadzenie ewidencji umów wraz z  monitorowaniem upływu okresów zabezpieczenia i dat zwrotu środków poszczególnym Wykonawcom, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do internetu, w tym przygotowywanie umów, reklamacje, czuwanie nad zaopatrzeniem wszystkich placówek w środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe i gospodarstwa domowego itp., organizacja spotkań w zakresie obsługi imprez (przygotowanie zastawy, napojów, wystroju  stołów itp.), opisywanie dowodów księgowych. przygotowywanie rocznych deklaracji podatku od nieruchomości (budynki i lokale) , przekazywanie do działu księgowo-finansowego rocznej informacji o opłatach za prawo wieczystego użytkowania gruntów, nadzór i bieżąca koordynacja działań związanych z najmem lokalów na filie biblioteczne, w tym prowadzenie ewidencji czynszowej,. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum  średnie, doświadczenie w prowadzeniu procedury zakupowej o wartości poniżej 30 tys. euro, obsługa i dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i negocjacji z kontrahentami, terminowa realizacja  zadań, umiejętność pracy pod presją czasu,. - Wymagania pożądane: pole puste -. - Oferty należy składać do 2019-04-15

 10. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko ds. projektowania urbanistycznego nr 26

  Zakres podstawowych czynności: wykonywanie pracy asystenta projektanta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; przygotowywanie analiz i opinii urbanistycznych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe na kierunku Architektura lub Gospodarka Przestrzenna; bardzo dobry poziom obsługi Pakietu office: PowerPoint, Word, Excel; znajomość jednego z programów środowiska GIS lub CAD; umiejętność pracy w zespole; komunikatywność; sumienność w wykonywaniu zadań.. - Wymagania pożądane: znajomość obsługi programów SketchUp, Lumion, Photoshop, Corel; staże lub praktyki zawodowe; kursy, szkolenia uzupełniające związane z wyksztalceniem w zakresie planowania przestrzennego, znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki; prawo jazdy kat. B; dyspozycyjność, w tym również po godzinie 16:00.. - Oferty należy składać do 2019-04-01