Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun medyczny
  Zakres podstawowych czynności: 1. Zapewnienie profesjonalnej opieki dla pacjentów poprzez realizację świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych.2. Realizowanie ustalonego planu opieki stosownie do stanu pacjenta i rozpoznanych potrzeb:-podejmowanie działań zmniejszających stres u pacjenta hospitalizowanego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia psychicznego,-wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej pacjenta - oraz jego łóżka, szaf i stolików przyłóżkowych,-aktywizowanie pacjenta do zwiększania jego samodzielności życiowej,-udział w czynnościach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zleconych przez lekarza,-mobilizowanie pacjenta do aktywnego spędzania czasu wolnego,-współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie sprawowania opieki,-monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta,-udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta,-pomoc w utrzymywaniu kontaktów w rodziną oraz osobami bliskimi,3. Racjonalne gospodarowanie zasobami używanymi podczas wykonywania obowiązków.4. Dbanie o czystość i porządek miejsca wykonywania pracy. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie min medyczne: zawodowe/średnie/policealne  kierunek: opiekun medyczny -. - Wymagania pożądane - Obsługa komputera -. - Oferty należy składać do 2018-03-17
 2. Biuro Rady Miasta poszukuje kandydatów na stanowisko DS. INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Zakres podstawowych czynności: koordynowanie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej będącej - w posiadaniu Biura prowadzenie spraw dot. rozstrzygnięć nadzorczych wobec uchwał Rady obsługa mieszkańców w zakresie udzielania informacji o dyżurach radnych, posiedzeniach komisji oraz sesjach prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych składanych przez radnych oraz wygaśnięcia mandatów radnych prowadzenie spraw dotyczących Młodzieżowej Rady Miasta Poznania oraz Miejskiej Rady Seniorów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe: prawo, administracja, nauki społeczne minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej znajomość zasad udostępniania informacji publicznej wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego dobre umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej umiejętność dobrego planowania i organizacji pracy własnej bardzo dobra obsługa pakietu MS Office. - Wymagania pożądane -. - Oferty należy składać do 2018-01-28
 3. Wydział Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko DS. DOTOWANIA
  Zakres podstawowych czynności: planowanie dotacji dla szkół i placówek, w tym między innymi: zbieranie i analiza wniosków o dotację dla szkół i placówek, przygotowywanie projektu planu dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych na kolejny rok budżetowy udział w określaniu wysokości dotacji miesięcznej dla poszczególnych szkół i placówek niesamorządowych sprawdzanie naliczenia subwencji oświatowej dla dotowanych szkół i placówek sporządzenie sprawozdań, analiz z wykonania dotacji przekazanej dla szkół i placówek niesamorządowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie minimum rok doświadczenia w pracy w działach finansowo-księgowych lub na stanowisku związanym z udzielaniem/rozliczaniem dotacji znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, finansów bardzo dobra umiejętność obsługi programu MS Excel bardzo dobra organizacja pracy własnej. - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu udzielania dotacji doświadczenie w pracy w administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2018-01-28
 4. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka na oddziale
  Zakres podstawowych czynności: 1. Zagwarantowanie kompleksowej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej dla pacjentów danego oddziału poprzez realizację świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. - 2. Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej wg ustalonego planu i aktualnego stanu pacjenta oraz zleconego programu diagnostyczno-leczniczego, w tym -  - rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz problemów pielęgnacyjnych na podstawie danych uzyskanych z wywiadu,  obserwacji, analizy dokumentacji itp. -  ustalanie diagnozy pielęgniarskiej i planowanie i realizowanie procesu pielęgnowania -  realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, (m.in.: podawanie choremu leków, tlenu, wykonywanie zleconych zabiegów, iniekcji, pomiarów, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych) - 3.  Udzielanie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia - 4.  Podejmowanie działań zmniejszających stres u pacjenta hospitalizowanego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa - 5.  Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawnego - 6. Postępowanie zgodnie z procedurami i instrukcjami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w Zakładzie -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie min średnie medyczne kierunek pielęgniarstwo - Aktualne prawo wykonywania zawodu -. - Wymagania pożądane - Studia licencjackie lub wyższe kierunek: pielęgniarstwo  -Obsługa komputera -. - Oferty należy składać do 2018-03-16
 5. Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz
  Zakres podstawowych czynności: 1. Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców. - 2. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie średnie lub wyższe pielęgniarskie. - 2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. -. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. - 2. Dobra organizacja pracy. -. - Oferty należy składać do 2018-01-31
 6. Zespół Dziennych Domów Pomocy poszukuje kandydatów na stanowisko Instruktor ds. kulturalno-oświatowych
  Zakres podstawowych czynności: Organizowanie zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w tym udział w zajęciach i imprezach zewnętrznych, organizowanie wyjść (kino, teatr, muzeum, itp.) i wycieczek. Opracowywanie okresowych planów pracy wspólnie z pozostałym personelem i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych uczestników oraz pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym prowadzenie pogadanek i prelekcji, prezentacje multimedialne. Prowadzenie zajęć aktywizująco-usprawniających poprzez m.in. ćwiczenia pamięci, gry, zabawy, itp. Współpraca z instytucjami kultury, oświaty oraz innymi placówkami w zakresie organizowania imprez towarzyskich, wyjść i wycieczek, itp. Udział w organizacji imprez okolicznościowych (pomoc w przygotowaniu pomieszczeń, zakupów i przygotowywaniu poczęstunku, uporządkowanie sali po imprezach). Prowadzenie ćwiczeń rozwijających umiejętność pracy w grupie, dbanie o rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników. Współorganizowanie spotkań tematycznych, spotkań ze znanymi ludźmi, zespołami, itp. Prowadzenie rozmów indywidualnych - rozmowy wspierające.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office. - Wymagania pożądane: Wykształcenie wyższe kierunek: kulturoznawstwo, pedagogika,  nauki społeczne, humanistyczne itp. - Szkolenia i kursy - z zakresu geriatrii,  andragogiki, - z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, - z zakresu komunikacji interpersonalnej, - z zakresu udzielania pierwszej pomocy. - Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi. -. - Oferty należy składać do 2018-01-30
 7. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów na stanowisko Lekarz psychiatra
  Zakres podstawowych czynności: Sprawowanie opieki lekarskiej nad pacjentami oddziału. Leczenie oraz planowanie programu rehabilitacji pacjentów. Wydawanie zleceń lekarskich. Zlecanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych. Udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach medycznych i zachorowaniach. Prowadzenie dokumentacji medycznej w oparciu o aktualne przepisy prawne. Przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami. Udzielanie pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia oraz osobom przez niego upoważnionym. Podejmowanie decyzji o udzieleniu przepustki na wniosek pacjenta. Stwierdzanie zgonów Udział w odprawach organizowanych na oddziale. Zgłaszanie potrzeb w realizacji opieki lekarskiej na oddziale kierownikowi. Przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki lekarskiej. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZOLiRM. Współpraca, po akceptacji Dyrektora ZOLiRM, z podmiotami zewnętrznymi (Wielkopolską Izbą Lekarską, NFZ, Konsultantem Regionalnym). Wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Dyrektora ZOLiRM oraz wykonywanie czynności określonych w Regulaminie Porządkowym.  . - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie wyższe lekarskie, specjalista psychiatrii lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - Aktualne prawo wykonywania zawodu -. - Wymagania pożądane: Obsługa komputera -. - Oferty należy składać do 2018-03-16
 8. Biuro Poznań Kontakt poszukuje kandydatów na stanowisko BROKER INFORMACJI MERYTORYCZNEJ
  Zakres podstawowych czynności: udzielanie klientom informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów telefoniczne badanie opinii klientów pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym wprowadzanie danych do formularzy przygotowanych przez ZGiKM "Geopoz". - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie przy wykształceniu średnim co najmniej 3-letnii staż pracy wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, - np. w call center znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego w stopniu dobrym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. - Oferty należy składać do 2018-02-15
 9. Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej (XXIX Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29, XXIX LO dla Dorosłych) poszukuje kandydatów na stanowisko kierownik gospodarczy
  Zakres podstawowych czynności: 1. Opracowanie planów, organizowanie i bezpośrednie nadzorowanie - prac remontowo-naprawczych i konserwacyjnych budynków szkolnych, pomieszczeń i urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych (dot. prac inwestycyjnych, bieżących i awaryjnych) - zakupów sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, druków i innych artykułów zabezpieczających sprawne funkcjonowanie i dostateczne wyposażenie szkoły. - zakupów związanych z zaopatrzeniem pracowników w odzież roboczą, środków ochrony osobistej, środki czystości itp. - 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad budynkami i majątkiem szkoły poprzez - organizowanie i kontrolowanie nadzoru sprawowanego przez portierów i dozorców - organizowanie przeglądów budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami - kontrolowanie zgodności sposobu wykorzystywania wynajętych pomieszczeń szkoły z celami deklarowanymi przez najemców - 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sprawnym działaniem - urządzeń zaopatrujących budynki w energię cieplną i energetyczną, wodę i gaz - urządzeń przeciwpożarowych i odgromowych - centrali telefonicznej, radiowęzła, kserokopiarek, komputerów, faxu itp. - 4. Przeprowadzanie negocjacji w sprawie treści zawieranych umów, przedkładanie ich dyrekcji i głównemu księgowemu. - 5. Sporządzanie deklaracji na podatki od nieruchomości. - 6. Zabezpieczenie - urządzeń wodociągowych i zapasu piasku, soli na okres zimowy - prawidłowego stanu technicznego dróg dojazdowych, bram i parkanów - terminowego wywozu nieczystości - 7. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przetargowej. Przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 Euro przygotowuje dokumentację postępowania zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. - 8 Dbałość o prawidłowy stan porządkowy, estetyczny, higieniczny, sanitarny, bhp i - przeciwpożarowy w budynkach i otoczeniu szkoły. - 9. Administrowanie częścią mieszkalną budynku; w szczególności dopilnowanie terminowego regulowania opłat czynszowych przez lokatorów. - 10. Nadzorowanie działalności bufetu. - 11. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego działania szatni (przydział szafek.odzieżowych dla młodzieży) - 12. Nadzorowanie i kierowanie pracą pracowników obsługi szkoły - kontrolowanie efektywności pracy, dyscyplinowanie pracowników obsługi - ustalanie ewentualnych zmian w dyżurach portierni. - 13. Przydział szafek dla nauczycieli (w pokoju nauczycielskim). - 14. Prowadzenie kart ewidencji odpadów, przygotowywania zbiorczych zestawień o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów. - 15. Prowadzenie kart ewidencji wyposażenia pomieszczeń. - 16. nadzorowanie pracy osób skazanych - skierowanych do pracy przez Sąd Rejonowy - prowadzenie niezbędnej dokumentacji - Decyzja kuratora zawodowego, - Oświadczenia skazanego, - Opracowanie harmonogramu pracy skazanych, - Prowadzenie zbiorczej ewidencji pracy skazanych (kwartalnej i rocznej), - Prowadzenie rejestru skazanych, - Współpraca z kuratorem zawodowym. - 17. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych. -. - Wymagania obowiązkowe - doświadczenie w zakresie gospodarowania mieniem, - efektywna praca w warunkach stresu i presji czasu - co najmniej 6 letni staż zawodowy na tym stanowisku - wykształcenie średnie (ekonomiczne/techniczne/administracyjne), - co najmniej 2 letni staż zawodowy na tym stanowisku - wykształcenie wyższe (ekonomiczne/techniczne/administracyjne), - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) -. - Wymagania pożądane - obsługa komputera, systemów operacyjnych i programów komputerowych, - planowanie własnej pracy, organizacja pracy w zespole, - komunikatywność, - dyspozycyjność. -. - Oferty należy składać do 2018-02-02
 10. Zespół Żłobków Nr 4 poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun dziecięcy
  Zakres podstawowych czynności: Przyjmowanie i wydawanie dzieci do i z placówki. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych u dzieci od 20tygodnia do 3 lat.Opracowywanie planów tygodniowych i miesięcznych dla grup wiekowych dzieci. Prowadzenie codziennych zajęć opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształćenie:pielęgniarka,położna,opiekunka dziecięca,nauczyciel wychowania przedszkolnego,nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy.Umiejętność pracy w zespole, życzliwy i serdeczny kontakt z rodzicami lub opiekunami dziecka,znajomość Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat3,troskliwy i ciepły stosunek do dziecka. -. - Wymagania pożądane: Uczciwość,odpowiedzialnośc i punktualnopśc,pogodne usposobienie,zatroskanie o dobro dziecka,otwartość na nowe wyzwania,,umiejętność pracy w grupie,oświadczenie o niekaralności. -. - Oferty należy składać do 2018-01-30