Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Wydział Urbanistyki i Architektury poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi mieszkańców

  Zakres podstawowych czynności: udzielanie informacji o trybie i zasadach postępowania administracyjnego w sprawach prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury udzielanie informacji o toku postępowania administracyjnego prowadzonych spraw  przez oddziały merytoryczne kwalifikowanie m.in. podań do opłaty skarbowej. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - gospodarka przestrzenna, budownictwo roczne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w obsłudze klienta lub obsłudze procesu inwestycyjnego umiejętność stosowania przepisów ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i pokrewnych, Kpa wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego bardzo dobra komunikatywność i umiejętność obsługi klienta. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej. - Oferty należy składać do 2019-07-28

 2. Wydział Organizacyjny poszukuje kandydatów na stanowisko ds. skarg, wniosków oraz obsługi interesanta

  Zakres podstawowych czynności: Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji interesantów, w tym m.in. - obsługa bezpośrednia interesantów sporządzanie protokołów opracowywanie projektów odpowiedzi lub informacji o sposobie załatwienia sprawy udzielanie informacji i porad interesantom prowadzenie stosownych ewidencji Rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - prawo, administracja doświadczenie w obszarze rozpatrywania skarg, wniosków, udzielania porad prawnych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych znajomość zakresu kompetencji organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego asertywność, odporność na stres, komunikatywność i znajomość zasad obsługi klienta umiejętność redagowania pism. - Wymagania pożądane: kursy/szkolenia w zakresie obsługi klienta znajomość struktur Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. - Oferty należy składać do 2019-07-25

 3. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka/pielęgniarz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

  Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych, przygotowanie i podawanie leków, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego, rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania, udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW), sporządzanie raportów w książce raportów pielęgniarskich.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie - tytuł pielęgniarki dyplomowanej, posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe, kurs z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii, doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszłym. Oczekiwania wobec kandydata - wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2019-07-26

 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko DS. EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: Administrowanie systemami teleinformatycznymi w ramach Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (ITSBiPP) oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (MWMP), - w tym min. - realizowanie zadań techniczno-eksploatacyjnych i rozwojowych zasobów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ITSBiPP i MWMP udzielanie wsparcia informatycznego dla użytkowników ITSBiPP i MWMP wdrażanie i kontrolowanie procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa nadzorowanie w wydziale przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa zasobów ITSBiPP i MWMP oraz bezpieczeństwa i ochrony danych  w nich przetwarzanych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie o profilu  technicznym/informatycznym lub wyższe   min. 3 letni staż pracy przy wykształceniu średnim doświadczenie w zakresie administrowania/zarządzania/eksploatacji i utrzymania systemów: informatycznych lub teleinformacyjnych, telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych znajomość systemów operacyjnych: Windows, Windows Serwer, Linux podstawowa znajomość sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych (np. przełączniki, AP) i końcowych (np. komputerów PC, laptopów, tabletów) podstawowa znajomość systemów wirtualizacji. - Wymagania pożądane: umiejętność administrowania usługami katalogowymi Ms Active Directory znajomość konfigurowania i zarządzania sieciowymi pamięciami masowymi prawo jazdy kategorii B zaświadczenie kwalifikacyjne na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV kursy/szkolenia: projektowanie i zarządzanie aplikacjami i sieciami teleinformatycznymi, bezpieczeństwo i ochrony sieci teleinformatycznych, ochrona informacji niejawnych, danych osobowych. - Oferty należy składać do 2019-08-04

 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowa/y

  Zakres podstawowych czynności: 1. Obsługa programów finansowo-księgowych - 2. Ewidencja faktur - 3. Rozliczanie VAT -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie minimum średnie - 2. Bardzo dobra obsługa pakietu MS OFFICE - 3. Doświadczenie w księgowości w placówce oświatowej -. - Wymagania pożądane: komunikatywność, samodzielność, rzetelność -. - Oferty należy składać do 2019-08-14

 6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa poszukuje kandydatów na stanowisko DS. EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: Administrowanie systemami teleinformatycznymi w ramach Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (ITSBiPP) oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (MWMP), - w tym min. - realizowanie zadań techniczno-eksploatacyjnych i rozwojowych zasobów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ITSBiPP i MWMP udzielanie wsparcia informatycznego dla użytkowników ITSBiPP i MWMP wdrażanie i kontrolowanie procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa nadzorowanie w wydziale przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa zasobów ITSBiPP i MWMP oraz bezpieczeństwa i ochrony danych  w nich przetwarzanych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie o profilu  technicznym/informatycznym lub wyższe   min. 3 letni staż pracy przy wykształceniu średnim doświadczenie w zakresie administrowania/zarządzania/eksploatacji i utrzymania systemów: informatycznych lub teleinformacyjnych, telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych znajomość systemów operacyjnych: Windows, Windows Serwer, Linux podstawowa znajomość sieci komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych (np. przełączniki, AP) i końcowych (np. komputerów PC, laptopów, tabletów) podstawowa znajomość systemów wirtualizacji. - Wymagania pożądane: umiejętność administrowania usługami katalogowymi Ms Active Directory znajomość konfigurowania i zarządzania sieciowymi pamięciami masowymi prawo jazdy kategorii B zaświadczenie kwalifikacyjne na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV kursy/szkolenia: projektowanie i zarządzanie aplikacjami i sieciami teleinformatycznymi, bezpieczeństwo i ochrony sieci teleinformatycznych, ochrona informacji niejawnych, danych osobowych. - Oferty należy składać do 2019-08-04

 7. Biuro Rady Miasta poszukuje kandydatów na stanowisko ds. doradztwa prawnego

  Zakres podstawowych czynności: obsługa prawna Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Miasta sporządzanie analiz i ocen prawnych skarg, wniosków i petycji opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta opracowywanie i analiza prawna projektów umów zawieranych przez Biuro. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o petycjach znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu skrupulatność, umiejętność analizy dokumentów umiejętność sporządzania opinii prawnych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy na stanowiskach administracyjnych. - Oferty należy składać do 2019-08-02

 8. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pokojowa/pokojowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej

  Zakres podstawowych czynności: utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS oraz części administracyjnej - dyżurki pielęgniarskiej, pokoju socjalnego, kuchni podręcznej, łazienek, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń administracyjnych itp. - w szczególności: mycie podłóg, mycie okien, odkurzanie, zmiana firan, transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców, utrzymanie czystości sprzętu i naczyń do spożywania posiłków, utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (baseny, kaczki itp.), utrzymanie w czystości sprzętu i narzędzi pracy na stanowisku pracy, pomoc przy zmianie bielizny pościelowej, pomoc w praniu odzieży osobistej mieszkańców, pomoc i obsługa mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe, posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe, wykształcenie zasadnicze zawodowe. Oczekiwania - wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2019-07-26

 9. Wydział Urbanistyki i Architektury poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi administracyjnej

  Zakres podstawowych czynności: rejestracja korespondencji w systemie MOPIN prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji wydawanych w Wydziale prowadzenie rejestru pieczęci przygotowywanie materiałów dotyczących sytuacji przestrzennej miasta w kontekście obowiązujących przepisów sporządzanie pism dotyczących prawa miejscowego monitorowanie i dokumentowanie sytuacji na terenie miasta w sprawach ładu przestrzennego sporządzanie materiałów sprawozdawczych i opracowań analitycznych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - administracja, gospodarka przestrzenna doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-organizacyjnych umiejętność stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, Kpa ogólna wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego bardzo dobra komunikatywność umiejętność współpracy. - Wymagania pożądane: doświadczenie w administracji publicznej doświadczenie w obszarze planowania przestrzennego znajomość programów: ArcGIS, SketchUP, CAD. - Oferty należy składać do 2019-07-25

 10. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekunka lub pielęgniarka/położna w Zespole Żłobków nr 2

  Zakres podstawowych czynności: Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 Organizacja zajęć edukacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie zgodne z art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - a) wykształcenie dające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego - lub - b) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza - lub - c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem oraz ukończone szkolenie - lub - d) wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub gotowość do odbycia szkolenia przed zatrudnieniem  - 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe  - 5. Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata - 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd -. - Wymagania pożądane: zdolności plastyczne zdolności muzyczne kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu. - Oferty należy składać do 2019-07-26