Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pielęgniarka/pielęgniarz

  Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych, przygotowanie i podawanie leków udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania udział w opracowywaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca (IPW) sporządzanie raportów w książce raportów pielęgniarskich. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie - tytuł pielęgniarki dyplomowanej posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe kurs z zakresu opieki długoterminowej i geriatrii doświadczenie w pracy z osobami w wieku podeszłym Oczekiwania wobec kandydata - wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2019-10-01

 2. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Sanitariusz/sanitariuszka

  Zakres podstawowych czynności: sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców Domu utrzymanie porządku i czystości otoczenia mieszkańców - pokoi oraz innych pomieszczeń przynależnych do części mieszkalnej DPS transportowanie brudnej i czystej bielizny pościelowej i odzieży mieszkańców udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach obserwacja i pomiar podstawowych parametrów życiowych pomoc mieszkańcom w czynnościach życia codziennego rozpoznawanie potrzeb mieszkańców Domu i możliwości ich zaspokajania pomoc mieszkańcom Domu w adaptacji do warunków życia w instytucji DPS komunikowanie się z mieszkańcami Domu, udzielanie im wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie podstawowe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe na stanowisku sanitariusz lub podobne szkolenia, kursy specjalistyczne pomocne podczas pracy na stanowisku sanitariusz Oczekiwania wobec kandydata - wysoki poziom zaangażowania, wysoki poziom kultury osobistej, otwartość na nowe rozwiązania, życzliwość, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2019-10-01

 3. Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. rozliczania i kontroli usług

  Zakres podstawowych czynności: 1. Monitorowanie bieżących zadań realizowanych przez ZTM w zakresie kontraktowania usług publicznego transportu zbiorowego (ptz)- w tym rozliczanie finansowe umów z Operatorami ptz. - 2. Procedowanie zmian pracy przewozowej Operatorów. - 3. Kontrola merytoryczna wystawianych przez Operatorów faktur - planowanie oraz monitorowanie dochodów i wydatków. - 4. Udział w kształtowaniu modelu i bieżąca ocena kosztów jednostkowych usług przewozowych. - 5. Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz z realizacji planu pracy przewozowej i wykonania budżetu za dany okres kalendarzowy. - 6. Analizowanie oraz przetwarzanie danych i informacji pozyskanych dla efektywnego gospodarowania środkami finansowymi. - 7. Opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe w zakresie ptz. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe. Doskonała znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (w szczególności Excel). Umiejętność opracowywania, przetwarzania i analizowania danych liczbowych. Znajomość podstawowych przepisów regulujących organizację publicznego transportu zbiorowego i finanse publiczne Wiedza w zakresie funkcjonowania i kontraktowania usług publicznego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej.. - Wymagania pożądane: Preferowane kierunki wykształcenia: transport, ekonomia, logistyka. Znajomość problematyki z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych. Skrupulatność i dobra organizacja pracy.. - Oferty należy składać do 2019-09-30

 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  Zakres podstawowych czynności: Zadania związane z wydawaniem zaświadczeń o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - przygotowywanie projektów zaświadczeń i wprowadzanie ich do systemów informatycznych rozliczanie kont rozrachunkowych z tytułu opłat za przekształcenie nanoszenie zmian w systemie informatycznym ustalanie wysokości opłaty przekształceniowej obsługa klienta w zakresie udzielania informacji na temat prowadzonych postępowań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie    doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej doświadczenie w obsłudze klienta dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office umiejętność pracy pod presją czasu. - Wymagania pożądane: znajomość przepisów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, przekształcania prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, postępowania administracyjnego doświadczenie w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2019-09-30

 5. Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Jana Kasprowicza poszukuje kandydatów na stanowisko księgowa - szkoła podstawowa nr 54 w poznaniu

  Zakres podstawowych czynności: Księgowym/starszym księgowym jest pracownik, któremu Kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 1. Sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych. 2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi. 3. Dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych i przelewów. 4. Prowadzenie kartoteki wynagrodzenia poszczególnych pracowników oraz wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków. 5. Sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości dotyczącej płac. 6. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7. Wyliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych. 2. Posiada wykształcenie minimum średnie ekonomiczne z minimum 2 letnim stażem pracy, z możliwością przyuczenia do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. 3. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków. 4. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.. Dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 9. Sporządzanie list wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom. 10. Sporządzanie umów o pracę oraz dokonywanie wyliczeń podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. 11. Współpraca z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 12. Naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych. 13. Dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika oraz sporządzanie właściwego formularza PIT. 14. Bieżące sprawy kadrowo-płacowe. 15. Obsługa SIO -. - Wymagania pożądane: 1. Biegła znajomość komputera, dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK), biegłe posługiwanie się Internetem. 2. Obsługa programów: Płatnik, Płace Optivum firmy Vulcan, Kadry Optivum firmy Vulcan, SIO, 3. Znajomość: Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, Ustawy budżetowej. 4. Umiejętność analitycznego myślenia. 5. Umiejętność współpracy w zespole. 6. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne. 7. Mile widziane doświadczenie w zakresie spraw kadrowo-płacowych. -. - Oferty należy składać do 2019-09-30

 6. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pedagog

  Zakres podstawowych czynności: Realizowanie działań w ramach Klubu Dobrych Rodziców - prowadzenie zajęć z obszaru pedagogiki z rodzinami objętymi działaniami Klubu, prowadzenie i monitorowanie spotkań rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe . - Wymagania pożądane: wiedza z zakresu opieki zastępczej, funkcjonowania rodziny, pomocy pedagogicznej dla dzieci i ich rodzin doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. - Oferty należy składać do 2019-09-28

 7. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun dziecięcy

  Zakres podstawowych czynności: wspieranie wychowawców w czasie indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi, zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w czasie zajęć indywidualnych i grupowych.. - Wymagania obowiązkowe: Ukończona szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe . - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. - Oferty należy składać do 2019-09-28

 8. Palmiarnia Poznańska poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik-ogrodnik

  Zakres podstawowych czynności: Prace w parku - pielęgnacyjne porządkowe konserwacyjne. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie ogrodnicze lub pokrewne brak przeciwskazań do pracy na wys. do 3 m doświadczenie w uprawie roślin. - Wymagania pożądane: Specjalistyczne kursy np - na obsługę piły mechanicznej na wykonywanie oprysków roslin prawo jazdy kat B ,C. - Oferty należy składać do 2019-10-01

 9. Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy

  Zakres podstawowych czynności: 1. Obliczanie i sporządzanie list płac. - 2. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń. - 3. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS. - 4. Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego. - 5. Wykonywanie odpowiednich sprawozdań. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Obywatelstwo polskie. - 2. Wykształcenie min. średnie o profilu ekonomii i finansów. - 3. Doświadczenie w prowadzeniu płac. - 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. - 5. Biegła obsługa komputera w zakresie programu płacowego PROGMAN, PŁATNIK, SIO - 6. Odpowiedzialność, systematyczność. - 7. Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych. -. - Wymagania pożądane: Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizowania przepisów prawa. -. - Oferty należy składać do 2019-10-31

 10. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. sterowania ruchem

  Zakres podstawowych czynności: Nadzór nad pracą systemów sterowania ruchem Monitorowanie pracy sygnalizacji świetlnych Analizowanie ruchu w sieci ulic Wprowadzanie zmian parametrów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie techniczne (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka) podstawowa znajomość j. angielskiego prawo jazdy kat.B. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe (inżynieria ruchu, automatyka, informatyka) staż 1 rok uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1 KV. - Oferty należy składać do 2019-10-02