Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. kadr
  Zakres podstawowych czynności: -    Terminowe sporządzania dokumentacji w związku z zatrudnianiem, awansowaniem i zwalnianiem pracowników Centrum, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników. -    Administrowanie czasem pracy pracowników (sporządzanie i prowadzenie harmonogramów czasu pracy, listy obecności i kart ewidencji czasu pracy, sporządzanie planu urlopów i monitorowanie ich wykorzystania zgodnie z przepisami). -    Terminowe prowadzenie spraw emerytalno- rentowych oraz ubezpieczeń ZUS pracowników. -    Zasilanie oraz aktualizowanie danych pracowników w programie Płatnik oraz KSAT- moduł Ewidencja Kadrowa. -    Terminowe sporządzanie sprawozdań oraz dokumentacji w zakresie spraw kadrowych w związku z obsługą składek PFRON oraz sprawozdawczością przekazywaną do GUS oraz przygotowywanie danych do sprawozdań w części dotyczące budżetu płac. -    Obsługa spraw związanych z delegacjami służbowymi pracowników Centrum oraz prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodów osobowych do celów służbowych przez pracowników Centrum. -    Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. -    Merytoryczne opracowanie budżetu płac w Centrum oraz przygotowywanie w tym zakresie danych do planów finansowych Centrum. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie (administracyjne, ogólnokształcące). -    Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z  pracą w obszarze kadrowym lub płacowym (minimum 1 rok). -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Umiejętność podejmowania decyzji oraz myślenia analitycznego. -    Umiejętność pracy pod presją czasu. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych. oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie (kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość i inne pokrewne) -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.. - Oferty należy składać do 2018-07-23
 2. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun lub Pielęgniarka/Położna
  Zakres podstawowych czynności: Profesjonalna opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; Organizacja zajęć edukacyjnych; Zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym; Realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego. - Wymagania obowiązkowe: obywatelstwo polskie;  wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe medyczne (pielęgniarstwo), pedagogiczne; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  pełna władza rodzicielska; wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli został nałożony na kandydata; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.. - Wymagania pożądane: zdolności plastyczne, muzyczne; kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu;. - Oferty należy składać do 2018-07-24
 3. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Robotnik gospodarczy 1/2 etatu
  Zakres podstawowych czynności: -dokonywanie drobnych napraw i prac porządkowych na terenie  placówki, -dbanie o ogród dla dzieci,  -dokonywanie zakupów -. - Wymagania obowiązkowe - wykształecenie podstawowe -. - Wymagania pożądane - umiejętność wykonywania drobnych napraw -. - Oferty należy składać do 2018-07-24
 4. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. dłużników alimentacyjnych
  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych i korespondencji z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -    Przygotowywanie wezwań na wywiad, przeprowadzanie wywiadu, odebranie oświadczenia majątkowego w sprawach postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. -    Bieżące współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PCŚ oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań. -    Obsługa klientów w zakresie realizowanych zadań. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie (administracyjne, ogólnokształcące). -    Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z obsługą dokumentacji (minimum 3 lata). -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office). -    Umiejętność dokonywania analizy przepisów prawnych. -    Umiejętność obsługi klienta i poszukiwania rozwiązań w sprawach trudnych bądź niestandardowych. -    Efektywne zarządzanie czasem. -    Umiejętność budowania dobrych relacji ze współpracownikami. -    Umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy pod presją czasu. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe (prawo, administracja, politologia, polityka społeczna, socjologia i inne pokrewne). -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2018-07-23
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
  Zakres podstawowych czynności: diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do TT Pomoc, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk, przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy, reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność.. - Wymagania pożądane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.. - Oferty należy składać do 2018-07-31
 6. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na stanowisko kucharz
  Zakres podstawowych czynności: Przyjmowanie od dostawców towarów żywnościowych po uprzednim sprawdzeniu ilości z fakturą i jakości (terminów przydatności do spożycia) przyjmowanego towaru; Przygotowywanie posiłków zgodnie z ustalonymi recepturami; Dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych potraw; Utrzymywanie w czystości i należytym porządku naczyń, sprzętu oraz pomieszczeń kuchennych i magazynowych; Bieżąca kontrola terminów przydatności do spożycia artykułów spożywczych; Dbałość o prawidłową segeregację w zamrażarkach i lodówkach zgodnie z HACCP Systematyczne zgłaszanie potrzeby uzupełnienia produktów spożywczych przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem szefowi kuchni; Wykazywanie się własną inicjatywą w przygotowywaniu potraw;. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie zawodowe -gastronomiczne , specjalność: kucharz; Dobra organizacja pracy; Dyspozycyjność;. - Wymagania pożądane: Szukamy osoby chętnej  do rozwijania swoich umiejętności, pasjonata gotowania,  umiejącej pracować z innymi.. - Oferty należy składać do 2018-08-06
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNEJ PROCEDURY "NIEBIESKA KARTA"
  Zakres podstawowych czynności - Przygotowanie dokumentacji ustanawiającej grupę roboczą w ramach procedury Niebieskiej karty, - Sporządzanie protokołu uzgodnień w zakresie przekazania formularza "Niebieska Karta", - Przygotowanie decyzji o ustanowieniu grupy roboczej, - Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zmian składu grupy roboczej, - Przygotowywanie kopii dokumentacji dla członków grup roboczych/sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/sądów/prokuratury/innych instytucji, - Protokołowanie podczas posiedzeń grup roboczych/sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - Współpraca z koordynatorami grup roboczych w zakresie konsultowania prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w ramach wykonywania działań wynikających z procedury "niebieskie Karty", - Sporządzanie notatek służbowych, - Pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych, - Prowadzenie rejestrów spraw, - Archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w sprawie realizacji procedur "Niebieskie Karty", - Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów, - Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wynikających z zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną, - Udział w spotkaniach organizowanych przez przełożonego. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie, - Znajomość Ustawy o pomocy społecznej, - Znajomość KPA, - Znajomość Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - Dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel, - Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, - Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole, - Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, - Wysoki poziom zaangażowania, - Wysokie poczucie odpowiedzialności, - Samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, - Etyka zawodowa, - Komunikatywność, - Wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, - Otwartość na nowe rozwiązania, -. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe, - Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, - 1 rok stażu pracy w zakresie realizacji procedur "Niebieskie Karty", - Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, - Umiejętność obsługi programów Power Point, - Umiejętność obsługi klienta (uprzejmość, rzeczowość), - Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2018-07-23
 8. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta poszukuje kandydatów na stanowisko DS. FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
  Zakres podstawowych czynności: redagowanie i opiniowanie statutów osiedli, procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedli oraz Wydziału, a także monitorowanie stanu ich realizacji redagowanie projektów zarządzeń Dyrektora Wydziału współpraca w zakresie nadzoru nad działalnością organów osiedli redagowanie pism, przygotowywanie opinii, wyjaśnień na potrzeby organów osiedli obsługa dokumentacji związanej z udzielaniem informacji publicznej. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe  - prawo, administracja doświadczenie w administracji publicznej  znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu gminnego, w szczególności z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych umiejętność redagowania pism, opinii oraz projektów aktów prawnych, sprawozdań i zestawień umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności PowerPoint) komunikatywność. - Wymagania pożądane: umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą organizacyjno-prawną. - Oferty należy składać do 2018-07-29
 9. Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI KLIENTA
  Zakres podstawowych czynności: obsługa podatników w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego  w tym m.in.: -            kontrola deklaracji podatkowych pod względem formalno - prawnym -            wydawanie decyzji administracyjnych -            przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń i ich opracowywanie -            udzielanie informacji podatnikom o stanie konta i przepisach prawnych -            przyjmowanie od interesantów wpłat bezgotówkowych  -  podatku i opłaty skarbowej -            prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w administracji publicznej w obszarze podatków lub na stanowiskach stosujących procedurę administracyjną albo w sektorze usług finansowych doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta sumienność, skrupulatność i asertywność umiejętność redagowania pism. - Wymagania pożądane: wykształcenie ekonomiczne, administracyjne odporność na stres. - Oferty należy składać do 2018-07-22
 10. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OBSŁUGI PRAWNEJ KONSUMENTÓW
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie poradnictwa konsumenckiego i udzielanie informacji w zakresie ochrony interesów konsumentów występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów przygotowywanie konsumentom projektów pism, dokumentacji procesowej oraz wniosków w postępowaniu egzekucyjnym współpraca z instytucjami i organizacjami ochrony interesów konsumentów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie - prawo doświadczenie w obsłudze prawnej biegła znajomość przepisów prawa cywilnego i prawa konsumenckiego umiejętność pracy w zespole. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostce administracji samorządowej doświadczenie w zakresie poradnictwa konsumenckiego. - Oferty należy składać do 2018-07-20