Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko Referent ds. ewidencji mandatów karnych

  Zakres podstawowych czynności: Osoba zatrudniona na stanowisku Referenta ds. ewidencji mandatów karnych wykonywać będzie m. in. zadania związane z - ewidencjonowaniem mandatów karnych w systemie KSAT, sprawdzaniem prawidłowości wypełniania formularzy mandatów karnych, kontrolowaniem ilości i zgłaszaniem zapotrzebowania na bloczki mandatów, przesyłaniem podlegających rozliczeniu formularzy lub serii i numerów mandatów karnych do Izby Administracji Skarbowej przez system teleinformatyczny, przekazywaniem informacji o nałożonych mandatach karnych do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie: minimum średnie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnia praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podstawowa umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office lub pakiet Open Office), wysoki poziom umiejętności społecznych, znajomość prawa o ochronie danych osobowych.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub prawa i administracji, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, skrupulatność, sumienność.. - Oferty należy składać do 2018-12-03

 2. Wydział Informatyki poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ANALIZ I WDROŻEŃ

  Zakres podstawowych czynności: wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Miastem poprzez realizację następujących zadań: ustalanie potrzeb, wymagań i preferencji odnośnie koniecznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Urzędu i Miasta, współpraca z wykonawcami  systemów informatycznych obejmująca w szczególności wspólną realizację analizy funkcjonalnej dla jednostek organizacyjnych Urzędu, modelowanie i optymalizacja istniejących procesów informacyjnych, weryfikacja prowadzonej przez wykonawców dokumentacji realizowanych prac, monitorowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, udział w testowaniu prototypu wdrażanego oprogramowania i opracowywaniu listy jego modyfikacji samodzielna realizacja projektów informatycznych we współpracy z wewnętrznym działem programistów nadzór nad wdrożonymi w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie Miastem. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - informatyka lub inne kierunki techniczne/ścisłe doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub projektowania systemów informatycznych w oparciu o relacyjną bazę danych znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych umiejętność prowadzenia analizy funkcjonalnej znajomość języka SQL umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o profilu informatycznym. - Oferty należy składać do 2018-12-10

 3. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów na stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych należy - 1) opracowywanie w uzgodnieniu z Dyrektorem, modelu funkcjonalnego Zakładu,  dotyczącego organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt - i aparaturę medyczną; - 2) współdziałanie w tworzeniu planów: finansowego i inwestycyjnego Zakładu oraz postępowań przetargowych na wyposażenie pionu medycznego w leki i środki farmaceutyczne, sprzęt i aparaturę medyczną - 3)  współpraca ze specjalistami wojewódzkimi oraz instytucjami naukowymi w zakresie profilaktyki, leczenia i opieki nad pacjentem; - 4)   nadzorowanie racjonalnego sposobu wykorzystania łóżek; - 5) nadzorowanie przebiegu specjalizacji lekarzy i czuwanie nad realizacją planów szkoleniowych personelu medycznego; - 6) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu gospodarowania lekami i artykułami  medycznymi w Zakładzie; - 7) opiniowanie wniosków o zamówienia nowego sprzętu, analiza wykorzystania posiadanego sprzętu i aparatury medycznej;  - 8)  współpraca z Działem Organizacji i Nadzoru w zakresie realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i prowadzenia bieżącej działalności statystycznej oraz udostępniania dokumentacji medycznej; - 9) współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie tworzenia planu finansowego Zakładu; - 10) współpraca z Działem Techniczno - Gospodarczym w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej Zakładu oraz zaopatrzenia  w sprzęt i aparaturę medyczną, leki i środki farmaceutyczne, żywność oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu; - 11) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte zakresem, a zlecone przez Dyrektora Zakładu. -. - Wymagania obowiązkowe: Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - 1)       tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny; - 2)       co najmniej 8 - letni staż pracy w zawodzie lekarza. -. - Wymagania pożądane: Wymagania dodatkowe - 1)  Lekarz specjalista w zakresie: rehabilitacji lub interny -. - Oferty należy składać do 2018-11-30

 4. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu) poszukuje kandydatów na stanowisko Elektryk, elektryk samochodowy

  Zakres podstawowych czynności: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zatrudni elektryka, elektryka samochodowego. -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie: min. zawodowe -. - Wymagania pożądane: Brak -. - Oferty należy składać do 2018-11-30

 5. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu) poszukuje kandydatów na stanowisko Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

  Zakres podstawowych czynności: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu zatrudni nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych - specjalność mechatronika samochodowa (obsługa, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych). -. - Wymagania obowiązkowe: Wymagane wykształcenie wyższe na kierunku mechatronika samochodowa oraz przygotowanie pedagogiczne.  -. - Wymagania pożądane: Brak -. - Oferty należy składać do 2018-11-30

 6. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi klienta i kancelarii

  Zakres podstawowych czynności: Obsługa klienta - przyjmowanie interesantów, wydawanie druków wniosków i udzielanie informacji Prowadzenie ewidencji wpływającej korespondencji Nadzór nad terminowością korespondencji. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie - pożądane wyższe Wysoki poziom umiejętności społecznych - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych Kultura osobista i efektywna praca w warunkach stresu Doświadczenie w jednostkach administracji publicznej Sprawne posługiwanie się komputerem (Windows, Office). - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta Wiedza z zakresu podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego. - Oferty należy składać do 2018-11-26

 7. Palmiarnia Poznańska poszukuje kandydatów na stanowisko st.spec.ds.księgowości i rozliczeń

  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie obrotu kasowego Jednostki, sporządzanie raportów kasowych, protokołów kontroli kasy, wystawianie faktur, przygotowywanie we właściwym terminie dokumentów do wypłat gotówkowych, prawidłowe i terminowe dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych oraz właściwe zabezpieczenie gotówki w kasie, sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych, przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej, kontrolowanie terminów rozliczeń zaliczek udzielonych pracownikom, wprowadzanie faktur do systemu finansowo - księgowego, monitorowanie i uzgadnianie sald na kontach rozrachunkowych w zakresie zobowiązań wraz z potwierdzaniem sald przysłanych od kontrahentów.. - Wymagania obowiązkowe: ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniajace ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksiegowości lub ukończona szkoła średnia, policealna,pomaturalna ekonomiczna i 6-letnia praktyka w ksiegowości, znajomośc przepisów prawa z zakresu rachunkowości budżetowej, bardzo dobra obsługa komputera - pakiet MS OFFICE obsługa programu PŁATNIK obywatelstwo polskie. - Wymagania pożądane: doświadczenie - praca w księgowości w jednostce budżetowej, obsługa programu KSAT. - Oferty należy składać do 2018-12-17

 8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ZBYWANIA PRZETARGOWEGO

  Zakres podstawowych czynności: przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących zbycia nieruchomości i lokali - w trybie przetargowym oraz w sprawach dotyczących znoszenia współwłasności sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym sporządzanie ofert, protokołów uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych wykonywanie wywiadów w terenie sporządzanie sprawozdań. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie - prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, ekonomiczne znajomość przepisów z zakresu zbywania nieruchomości oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: doświadczenie w obszarze gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, administracji znajomość przepisów związanych z wyceną nieruchomości. - Oferty należy składać do 2018-12-02

 9. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Księgowy

  Zakres podstawowych czynności: Cele i za dania wykonywane na danym stanowisku m.in. - Prowadzenie rachunkowości. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych. Bieżąca aktualizacja planów finansowych. Opracowywanie harmonogramów przychodów i wydatków inwestycyjnych. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Obsługa rachunków bankowych Muzeum. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  i finansowych z planem finansowym. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.. - Wymagania obowiązkowe: Wymagania stawiane przed kandydatem -  Niezbędne - Wykształcenie: wyższe  ekonomiczne, umożliwiające objęcie przez kandydata funkcji Głównego Księgowego.                      Udokumentowane doświadczenie: minimum 3-lata księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Znajomość Ustawy o Rachunkowości. Znajomość ustawy o Finansach Publicznych. Znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług. Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.       7.  Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań -. - Wymagania pożądane: Pożądane - Znajomość Ustawy o muzeach oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Znajomość programów finansowo - księgowych, mile widziana znajomość programu Agrobex. Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność samodzielnego zarządzania. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne. Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie. Umiejętność pracy w zespole.. - Oferty należy składać do 2018-11-27

 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko ANIMATOR KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: Czynności dotyczące zadań merytorycznych realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej - Organizacja funkcjonowania świetlicy dla uczestników KIS, - Nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników KIS zasad wykorzystywania udostępnionych pomieszczeń oraz materiałów dydaktycznych poza czasem uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych, - Wspieranie uczestników KIS w rozwiązaniu codziennych trudności związanych z realizacją programu Klubu, w tym pomoc w nawiązywaniu kontaktu z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz pracownikami merytorycznymi KIS mogącymi pomóc uczestnikami w rozwiązywaniu konkretnych problemów, - Wspieranie uczestników w podejmowaniu dodatkowej aktywności, wykraczającej poza standardowy program KIS, w tym w szczególności w inicjowaniu i prowadzeniu grup samokształceniowych i grup wsparcia, - Bieżąca współpraca ze stanowiskami w MOPR i podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację programu KIS, - Sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska, - Udział w spotkaniach organizowanych przez przełożonego, - Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz szkoleniach wynikających z potrzeb rozwojowych , - Udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów oraz szkoleniach wynikających z potrzeb rozwojowych, -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie średnie - Wiedza z zakresu - Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, - Dostępnych form pomocy oraz pracy z klientem, - Procedur obowiązujących na danym stanowisku (dot. postępowania i dokumentacji), - Umiejętności - Nawiązywania trwałych pozytywnych relacji interpersonalnych, - Prowadzenie negocjacji - Działania w warunkach zmian - Organizacji i prowadzenia spotkań i prezentacji - Obsługa programów MS Office - wysoki poziom zaangażowania, - wysokie poczucie odpowiedzialności, - samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, - etyka zawodowa, - komunikatywność, - wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, - otwartość na nowe rozwiązania, - innowacyjność i kreatywność, - sumienność i skrupulatność. -. - Wymagania pożądane - Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, praca socjalna - Szkolenie z zakresu animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, - 1 rok stażu pracy, - Doświadczenie w pracy w instytucjach pomocowych, - Doświadczenie w pracy z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Doświadczenie w pracy biurowej, - asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. -. - Oferty należy składać do 2018-11-26