Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ZAOPATRZENIA
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu Miasta i miejskich jednostek, - w tym min: -                 planowanie i realizowanie zamówień artykułów w różnych grupach asortymentowych -                 przygotowywanie dokumentacji w zakresie obsługiwanych grup asortymentowych -                 obsługa Elektronicznego Systemu Zaopatrzenia i Ewidencji Zaangażowania Środków -                 współpraca z dostawcami i monitorowanie procesu dostaw towarów -                 administrowanie systemem mobiParking Flota -                 obsługa Elektronicznego Systemu Zaopatrzenia i Elektronicznej Ewidencji Zaangażowania Środków - administrowanie Elektronicznym Systemem Zaopatrzenia przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ilości i kosztów zakupów prowadzenie rejestru dostaw do pomieszczenia depozytowego i gwarancji zakupionych urządzeń. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe lub średnie - administracyjne, ekonomiczne, logistyka minimum rok lub przy wykształceniu średnim - 3 lata doświadczenia związanego - z zaopatrzeniem lub logistyką  umiejętność poprawnego prowadzenia dokumentacji dobra znajomość pakietu MS Office i elektronicznych systemów obsługowych. - Wymagania pożądane: znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych podstawowa znajomość najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie telefonii komórkowej - urządzenia mobilne doświadczenie w zakresie negocjacji doświadczenie w obsłudze klienta. - Oferty należy składać do 2018-10-07
 2. IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny referent ds.administracji
  Zakres podstawowych czynności: Znajomość przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności        w obszarze postępowania administracyjnego, systemu oświaty, udostępniania informacji publicznej, ochrony danych osobowych. Znajomość struktury i zadań administracji publicznej. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności Ms Office oraz umiejętność pracy w sieci, programu PABS, Vulcan, PCSS  Obsługa urządzeń biurowych.  Umiejętność redagowania pism urzędowych. Kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole. Wysoki poziom kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.  Umiejętność sprawnej organizacji pracy.  Łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność.  Co najmniej wykształcenie średnie.. - Wymagania obowiązkowe: 1. obsługa urządzeń biurowych2. obsługa programów PABS, Vulcan (pakiet), PCSS3. doświadczenie zawodowe  -. - Wymagania pożądane: Mile widziany kurs administracyjno-biurowy i/lub w zakresie księgowości.. - Oferty należy składać do 2018-09-28
 3. Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. W.Degi poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy
  Zakres podstawowych czynności: 1. Obliczanie i sporządzanie list płac. - 2. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń. - 3. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS. - 4. Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego. - 5. Wykonywanie odpowiednich sprawozdań. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Obywatelstwo polskie. - 2. Wykształcenie min. średnie o profilu ekonomii i finansów. - 3. Doświadczenie w prowadzeniu płac. - 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. - 5. Biegła obsługa komputera w zakresie programu płacowego PROGMAN, PŁATNIK, SIO - 6. Odpowiedzialność, systematyczność. - 7. Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych. -. - Wymagania pożądane: Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizowania przepisów prawa. -. - Oferty należy składać do 2018-10-03
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakończonych umową o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowania organizacji sportu, kultury, turystyki, i rekreacji, w tym - rejestracja wniosków - weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, -  przygotowywanie informacji o podjęciu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu (zawiera informację o wysokości dofinansowania i terminie podpisania umowy), - przygotowanie informacji o odmowie dofinansowania, - przygotowanie projektu umowy zgodnego ze wzorem zatwierdzonym przez radcę prawnego, - przekazywanie umów do rejestracji w centralnej ewidencji umów do Działu Organizacyjnego, - rozliczeni zawartych umów na podstawie przedstawionych dokumentów, - Kopiowanie i przesyłanie faktur do wnioskodawcy (w przypadkach tego wymagających), - przygotowanie polecenia przelewu ze środków PFRON do Działu Ekonomicznego, - odkładanie dokumentów do akt sprawy, - Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, w tym - rozpatrywanie wniosków, - weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, - przygotowywanie pism informujących wnioskodawców o wysokości dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, -przygotowywanie informacji o odmowie dofinansowania, - udzielanie informacji o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, - przyjmowanie i rejestracja oświadczeń wnioskodawców o wyborze turnusu, - sporządzenie polecenia przekazania środków za turnus rehabilitacyjny, na konto organizatora turnusu, - weryfikacja rozliczeń organizatorów turnusów rehabilitacyjnych na podstawie przedstawionych faktur, - przyjmowanie informacji o przebiegu turnusów rehabilitacyjnych i ich rejestracja, - odkładanie dokumentów do akt sprawy, - Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - rejestrowanie wniosków, -weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków, - przygotowanie zaświadczeń o przyznaniu dofinansowania, - przygotowanie oświadczenia o przyznanym dofinansowaniu, - przygotowanie informacji o odmowie dofinansowania, - przekazanie oświadczenia do działu Ekonomicznego wraz z załączonymi fakturami w celu przekazania środków na konto wskazane przez wnioskodawcę, - odkładanie dokumentów do akt sprawy, - W sytuacjach tego wymagających prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem indywidualnych wniosków osób  niepełnosprawnych dotyczących dofinansowania zadań wynikających z realizacji projektu Aktywny Samorząd ze środków PFRON, w tym - prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, - udzielanie informacji o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, - przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie realizowanych zadań, - udział w szkoleniach, - przestrzeganie zapisów zawartych w aktach wewnętrznych jednostki, - odkładanie dokumentów do akt sprawy, -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie, 5 lat stażu pracy w zakresie rozliczania zadań na podstawie przedstawionych dokumentów, Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, Dobra umiejętność obsługi programu Word i Excel, Wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, Wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, Umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole, Podstawowe umiejętności wyszukiwania informacji w intrenecie,  Zdolność do realizacji zadań jednocześnie Wysoki poziom zaangażowania, wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, etyka zawodowa, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, otwartość na nowe rozwiązania, umiejętność wykonywania kilku czynności jednocześnie.. - Wymagania pożądane: Wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: socjologia, politologia, ekonomia, praca socjalna, zdrowie publiczne, ukończone studnia na jednym z wydziałów Politechniki, 4 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej, w tym jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, Asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2018-10-03
 5. Palmiarnia Poznańska poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik-akwarysta
  Zakres podstawowych czynności: 1. obsługa i pilęgnacja zwierząt egzotycznych, zwłaszcza ryb, gadów i ptaków - 2. udział w tworzeniu i bieżąca obsługa akwariów i zbiorników dla zwierząt - 3. utrzymanie zaplecza i rozmnażanie ryb egzotycznych -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie kierunkowe; - zootechnika ze specjalizacją w zwierzętach wolnożyjących, - biologia zwierząt, - zoologia, - weterynaria - inne kierunki dotyczące hodowli i utrzymania zwierząt oraz ogrodów zoologicznych -. - Wymagania pożądane: praktyka na podobnym stanowisku prawo jazdy kat.B uprawnienia elektryczne kursy i szkolenia w zakresie chowu/hodowli zwierząt egzotycznych lub/i weterynaryjne. - Oferty należy składać do 2018-10-10
 6. Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. zarządzania sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi
  Zakres podstawowych czynności: monitoring sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych, konfigurację urządzeń sieciowych, konfigurację systemów i oprogramowania, wdrażanie wymogów polityki ochrony danych, tworzenie i aktualizowanie dokumentacji, nadzorowanie systemu kontroli dostępu, nadawanie uprawnień do systemów, wsparcie merytoryczne pracowników, nadzorowanie systemów łączności oraz usuwanie awarii. -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie: średnie - informatyka lub inne ścisłe ze specjalnością z zakresu informatyki, staż pracy min. 2 lata obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, umiejętność diagnozy i naprawy problemów sieciowych, umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (ACL, VLAN, VPN, NAT, itp.) znajomość protokołów sieciowych, znajomość zagadnień dot. sieci strukturalnych (UTP, FO), wiedza dot. aspektów bezpieczeństwa teleinformatycznego, znajomość Active Directory (na Linuksie), umiejętność administrowania serwerami (Windows, Linux),. - Wymagania pożądane: prawo jazdy kat B, znajomość środowiska Lotus Notes, doświadczenie w zarządzaniu systemami CMS, ERP, znajomość systemów bezpieczeństwa Fortigate, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, sumienność, kreatywne myślenie i zaangażowanie w wykonywaną pracę, wytrwałość, samodzielność, umiejętność pracy w grupie, doświadczenie na podobnym stanowisku.. - Oferty należy składać do 2018-10-01
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko MŁODSZY ASYSTENT RODZINY - DZIAŁ WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO
  Zakres podstawowych czynności: Czynności w zakresie pracy z rodziną/klientem - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom i poprawianie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodziną w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r., o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej co pół roku, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Czynności organizacyjne oraz prowadzone we współpracy z klientem wewnętrznym - prowadzenie (udzielanie) konsultacji z klientem wewnętrznym, prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną/klientem, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości związanej z zakresem zadań stanowiska, udział w spotkaniach organizowanych przez przełożonego, udział w spotkaniach z organizatorem usługi oraz udziału w uzgodnionych z nim działaniach związanych z rozwojem usługi, aktualizowanie oferty pomocowej, udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wynikających z zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną. - Wymagania obowiązkowe: zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, znajomości Ustawy o pomocy społecznej, znajomość Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, znajomość Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci znajomość Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" bardzo dobra umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność diagnozy i konsultowania indywidualnych planów pomocy, wiedza i umiejętność z zakresu psychoedukacyjnej pracy z jednostką i system rodzinny, umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, bardzo dobra umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, umiejętność działania w warunkach zmian, dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom otoczeniu w stopniu dobrym w zmieniającym się otoczeniu wysoki poziom zaangażowania, wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań, etyka zawodowa, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, otwartość na nowe rozwiązania, innowacyjność i kreatywność, sumienność i skrupulatność.. - Wymagania pożądane: 2 lata stażu pracy Doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w pracy z rodziną wieloproblemową, doświadczenie w pracy opiekuńczo - wychowawczej, wiedza o metodach zarządzania pozwalająca na podniesienie sprawności funkcjonowania MOPR asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2018-10-03
 8. Targowiska sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik księgowości
  Zakres podstawowych czynności - dekretacja i księgowanie przychodów ze sprzedaży (faktury VAT, refaktury media, raporty fiskalne)- sporządzanie rejestrów VAT  ze sprzedaży- księgowanie wyciągów bankowych- analiza należności i kont rozrachunkowych, tworzenie odpisów aktualizacyjnych- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z GUS- kontrola zapisów na kontach- sporządzanie zestawień, analiz -. - Wymagania obowiązkowe - znajomośc przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku VAT- wykształcenie minimum średnie- przynajmniej roczne doświadczenie w pracy w księgowości- znajomość pakietu Microsoft Office (ze szczególnym naciskiem na program Excel -. - Wymagania pożądane - mile widziana znajomość Comarch ERP Optima- samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie -. - Oferty należy składać do 2018-09-30
 9. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent/Adiunkt/Kustosz
  Zakres podstawowych czynności: Naukowe opracowywanie zbiorów ich katalogowanie oraz znakowanie i właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum. Organizacja i prowadzenie badań naukowych. Współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu  z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania Muzeum. Dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych  wydarzeń z pracy muzeum. Merytoryczne przygotowanie wystaw organizowanych przez Oddział (opracowywanie koncepcji scenariuszy wystaw, tekstów i innych materiałów do informatorów, katalogów itp.) a także uczestniczenie w realizacji ekspozycji. Organizowanie i realizowanie różnych form działalności upowszechnieniowej. Prowadzenie działalności oświatowej dla szkół: prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum oraz lekcje terenowe. Udział w opracowywaniu planów pracy i sprawozdań z działalności Oddziału. Pod nieobecność kierownika przyjmowanie i wydawanie lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Oprowadzanie zorganizowanych grup po ekspozycjach. Oddziału. Współpraca z Rodzinami Powstańców Wielkopolskich, w sprawie oznakowań  imiennymi tabliczkami mogił Powstańców Wielkopolskich. Obsługa kasy fiskalnej i związana z jej wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.. - Wymagania obowiązkowe: Niezbędne - Wykształcenie wyższe - studia humanistyczne ,historia. Znajomość języka angielskiego - poziom B2. Znajomość tematyki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i II RP oraz okresu germanizacji. Umiejętność obsługi programów graficznych (typu Adobe Photoshop, corel draw/photopaint), głównie przy obróbce skanowanych - np. zdjęć.       5. Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office) -       6. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia). -       7. Wysoka kultura osobista. -       8. Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami. -       9. Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie. -       10. Umiejętność pracy w zespole. -       11. Dyspozycyjność. -       12. Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań. -        13. Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. -        14. Punktualność. -. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.           Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.. - Oferty należy składać do 2018-09-28
 10. Biblioteka Raczyńskich poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszy bibliotekarz/bibliotekarz
  Zakres podstawowych czynności: ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki, diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności, organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe humanistyczne, znakomita znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym, predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie).. - Wymagania pożądane: biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych, samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie, mile widziane będzie wykształcenie wyższe bibliotekarskie.. - Oferty należy składać do 2018-10-05