Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc administracyjna

  Zakres podstawowych czynności: -    Wykonywanie prac biurowych, w tym kompletowanie dokumentacji, porządkowanie i segregowanie dokumentacji. -    Wykonywanie czynności wspierających obieg dokumentów wewnątrz instytucji zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami. -    Przygotowanie projektów pism i korespondencji. -    Wprowadzanie danych do systemu komputerowego. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Umiejętność obsługi klienta. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. -    Otwartość, komunikatywność. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. -    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start''. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą dokumentacji - praca biurowa (minimum 6 miesięcy). -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami. -    Sumienność, otwartość na zmiany oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2019-05-27

 2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko ds. ocen oddziaływania

  Zakres podstawowych czynności: weryfikacja formalna wniosków, kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko współprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko sporządzanie projektów dotyczących między innymi: wniosków o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, opinii w sprawie warunków zabudowy i projektów budowlanych dla inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku, karty informacyjnej, przedsięwzięcia lub raportu organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - ochrona środowiska, inżynieria środowiska, prawo, planowanie przestrzenne praktyczna znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność korzystania z systemów informacji prawnej oraz systemów informacji przestrzennej doświadczenie w obsłudze klienta. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska studia podyplomowe: zarządzanie środowiskiem, prawo ochrony środowiska staż pracy na stanowisku urzędniczym. - Oferty należy składać do 2019-05-26

 3. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. rozwoju

  Zakres podstawowych czynności: -    Koordynowanie realizacji szkoleń, seminariów, kursów i innych działań rozwojowych dla pracowników Centrum. -    Prowadzenie spraw związanych z naborem, rekrutacją, służbą przygotowawczą pracowników, stażystów i praktykantów. -    Współkoordynowanie procedury oceny pracowniczej w Centrum. -    Sporządzanie oraz aktualizowanie kart stanowisk pracy pracowników Centrum. -    Przygotowanie projektów umów szkoleniowych, umów zlecenie, umów o dofinansowanie nauki, kart zgłoszenia, zaświadczeń, referencji, pism organizacyjnych oraz ich obsługa. -    Koordynowanie organizacji oraz obsługa dokumentacji w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. -    Wprowadzanie danych do systemu komputerowego. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta zewnętrznego lub/i wewnętrznego oraz obsługą dokumentacji (minimum 6 miesięcy). -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość). -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe i inne pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność analizy danych i interpretacji przepisów prawa. -    Umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole, pracy pod presją czasu, samodzielność. -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami. -    Sumienność, identyfikacja z celami jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2019-05-27

 4. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. świadczeń

  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz rządowego programu "Dobry start", a także przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. -    Przygotowanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez Dział zadań. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą dokumentacji i z wykorzystaniem przepisów prawnych (po minimum 6 miesięcy). -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. -    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, politologia, polityka społeczna, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Szkolenia/ kursy w zakresie: doskonalenia umiejętności pracy biurowej, zarządzania własnym czasem pracy, stosowanie przepisów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami. -    Sumienność, otwartość na zmiany, identyfikacja z celami jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2019-05-27

 5. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi klienta

  Zakres podstawowych czynności: -    Przyjmowanie wniosków i dokumentacji oraz obsługa klientów ubiegających się o świadczenia, a także prowadzenie dokumentacji w zakresie przyjmowania wniosków. -    Udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań. -    Weryfikacja poprawności wniosków składanych przez klienta. -    Sporządzanie wezwań do klientów w celu usunięcia braków w składanej dokumentacji. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności rejestracja wniosków. -    Wydawanie prawidłowych druków niezbędnych do złożenia wniosku o świadczenia. -    Przeprowadzanie wywiadów: środowiskowego i alimentacyjnego. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta. -    Otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania, oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta oraz w pracy związanej z obsługą dokumentacji (minimum 6 miesięcy). -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami w zakresie obsługi klientów. -    Sumienność, otwartość na zmiany oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2019-05-27

 6. Przedszkole Nr 98 "Słoneczko" poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Księgowy

  Zakres podstawowych czynności: 1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego. 3.Realizacja operacji budżetowych, księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych. 4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach. 5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. 6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. 7.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.Prowadzenie rejestru VAT. 9.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 10.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 11.Opracowywanie planów finansowych placówki. 12.Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i do SIO. 13.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. 14.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. 15..Umiejeęność obsługi programów księgowych: Progman, PABS. 16.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.18.Terminowość w realizacji zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: 1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. 3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa na tle seksualnym oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 4.Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. 5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. -. - Wymagania pożądane: Umiejętnośc dobrej organizacji pracy,uczciwość,lojalność. -. - Oferty należy składać do 2019-05-31

 7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko ds. nabywania nieruchomości

  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Miasta Poznania i Skarbu Państwa - w trybie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przejęcia, przekazania, wywłaszczenia oraz - w związku z uchwalaniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonywanie czynności administracyjnych i kancelaryjnych w związku z prowadzonymi sprawami. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna lub na innym kierunku w połączeniu z co najmniej rocznym doświadczeniem w obszarze gospodarki nieruchomościami znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami wiedza z zakresu form nabywania nieruchomości do zasobu jednostek samorządowych umiejętność bezpośredniej obsługi klienta. - Wymagania pożądane: studia/kursy/szkolenia w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, zarządzania projektami aplikacja radcy prawnego uprawnienia w zakresie wycen nieruchomości doświadczenie w gospodarce nieruchomościami w podmiotach publicznych. - Oferty należy składać do 2019-05-28

 8. Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka" poszukuje kandydatów na stanowisko Główny księgowy

  Zakres podstawowych czynności: 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2.Obsługa finansowo - księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo - księgowego - 3. Wystawianie faktur VAT i ich ewidencja - 4.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli  zgodności operacji finansowych  z planem finansowym jednostki. - 5.Obsługa bankowości elektronicznej. - 6. Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżąca ich kontrola. - 7.Sporządzanie bilansu, terminowe prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej, statystycznej jednostki  i do SIO. - 8.Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce. - 9. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu. - 10. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 - letnia praktyka w księgowości lub ukończona szkoła średnia i 6 - letnia praktyka w księgowości - 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego - 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. - 4.Doświadczenie w prowadzeniu księgowości  jednostek oświatowych - 5. Umiejętność obsługi programów księgowych: Progman, PABS, obsługi bankowości elektronicznej. - 6.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. - 7.Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe -. - Wymagania pożądane - samodzielność w działaniu - terminowość w realizacji zadań -. - Oferty należy składać do 2019-05-30

 9. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z. o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko stanowisko ds. porządkowych

  Zakres podstawowych czynności: Utrzymanie stanu czystości na terenie Spółki oraz w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, korytarzach, sanitariatach. Opróżnianie koszy na odpady segregowane do odpowiednich pojemników do tego celu przeznaczonych. Bieżące uzupełnianie materiałow i środków czystości w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych. Podlewanie kwiatów. Mycie okien.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie podstawowe. Dobra organizacja pracy własnej. Sumienność. Dokładność. Odpowiedzialność.. - Wymagania pożądane: znajomość środków czystości i umiejętność ich stosowania.. - Oferty należy składać do 2019-05-23

 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko TRENER

  Zakres podstawowych czynności - Przeprowadzanie i aktualizacja diagnozy sytuacji uczestnika na rynku pracy, - Opracowanie, aktualizacja i monitoring realizacji Indywidualnego Planu Reintegracji, - Prowadzenie indywidualnego treningu pracy, - Wspieranie uczestników w wyborze kursu zawodowego, sytuacjach trudności w realizacji zaplanowanych form wsparcia, poszukiwaniu ofert zatrudnienia, - Koordynacja działań pracowników socjalnych oraz innych specjalistów, - Prowadzenie warsztatów, - Ocena skuteczności podejmowanych działań. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, w szczególności: pedagogika, psychologia i praca socjalna, - Doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej, - Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, - Wysoki poziom umiejętności społecznych w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę. -. - Wymagania pożądane - Doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego / pośrednictwa pracy/ treningu pracy, - Doświadczenie w pracy w Klubie Integracji Społecznej, - Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, - Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych. -. - Oferty należy składać do 2019-05-27