Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego, Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3) poszukuje kandydatów na stanowisko główna księgowa

  Zakres podstawowych czynności: 1.Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2.Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego. - 3.Realizacja operacji budżetowych, księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych. - 4.Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach. - 5.Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach. - 6.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. - 7.Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 8.Prowadzenie rejestru VAT. - 9.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. - 10.Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. - 11.Opracowywanie planów finansowych placówki. - 12.Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i do SIO. - 13.Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów. - 14.Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. - 15.Umiejętność obsługi programów księgowych: Progman, PABS. - 16.Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej. - 17.Umiejętność dobrej organizacji pracy. 18.Terminowość w realizacji zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: 1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. - 2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. - 3. Świadectwo o niekaralności - 4.Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości. - 5.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania. -. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie w jednostkach budżetowych - 2. Praktyczna znajomość obsługi programu FINANSE DDJ i bankowości elektronicznej. - 3. Systematyczność, dokładność, rzetelność i obowiązkowość - 4. Dobra organizacja własnej pracy i umiejętność pracy w zespole. Wysoka kultura osobista -. - Oferty należy składać do 2019-01-28

 2. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko DS. OCHRONY ZIELENI

  Zakres podstawowych czynności: przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw związanych z załatwianiem zgłoszeń zamierzonego usunięcia drzew, wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz interwencji dot. uszkodzenia, zniszczenia lub nielegalnej wycinki przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w prowadzonych sprawach opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i kształtowania zieleni oraz kolizji związanych z realizacją inwestycji i innych przedsięwzięć na terenie miasta organizowanie i udział w wizjach lokalnych w terenie, ocena drzewostanu i zbieranie dokumentacji w prowadzonych sprawach. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - ogrodnictwo, leśnictwo lub inne kierunki studiów obejmujące dendrologię minimum roczny staż pracy w obszarze związanym bezpośrednio z wykorzystaniem wiedzy dendrologicznej wiedza przyrodnicza, a zwłaszcza dendrologiczna oraz praktyczna umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, także w stanie bezlistnym dobra znajomość zagadnień prawnych i merytorycznych z zakresu ochrony przyrody, zwłaszcza ochrony drzew i krzewów praktyczna umiejętność obsługi klienta. - Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, na stanowiskach związanych ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego. - Oferty należy składać do 2019-02-10

 3. Wydział Gospodarki Komunalnej poszukuje kandydatów na stanowisko DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: udział w aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" realizacja projektu optymalizacji kosztu energii elektrycznej, m. in. uczestnictwo w procesie wyłonienia doradcy energetycznego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na grupowy zakup energii, koordynacja realizacji umowy, monitorowanie efektów i analiza oszczędności udział w opracowaniu dokumentów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  tworzenie koncepcji inteligentnych systemów zarządzania użytkowaniem energii. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe techniczne - ciepłownictwo, elektrotechnika, energetyka doświadczenie w pracy związanej z elektrotechniką, energetyką lub ciepłownictwem znajomość ustaw: Prawo energetyczne, o efektywności energetycznej, Prawo zamówień publicznych umiejętność pracy w zespole obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym - MS Office. - Wymagania pożądane: wykształcenie magisterskie na kierunkach związanych z energetyką. - Oferty należy składać do 2019-01-27

 4. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie działań promujących podmioty ekonomii społecznej w Poznaniu, w tym, między innymi: planowanie i realizacja kampanii promocyjnych; organizacja spotkań networkingowych, seminariów, warsztatów, targów ES; redagowanie informacji prasowych, informacji na strony internetowe,  artykułów. koordynacja i realizacja działań w projekcie "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - nauki społeczne co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów znajomość zagadnień związanych z ekonomią społeczną i zarządzaniem projektami wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego doświadczenie w realizacji projektów społecznych, kampanii informacyjnych dobra znajomość j. angielskiego. - Oferty należy składać do 2019-01-27

 5. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie działań promujących podmioty ekonomii społecznej w Poznaniu, w tym, między innymi: planowanie i realizacja kampanii promocyjnych; organizacja spotkań networkingowych, seminariów, warsztatów, targów ES; redagowanie informacji prasowych, informacji na strony internetowe,  artykułów. koordynacja i realizacja działań w projekcie "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - nauki społeczne co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów znajomość zagadnień związanych z ekonomią społeczną i zarządzaniem projektami wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego doświadczenie w realizacji projektów społecznych, kampanii informacyjnych dobra znajomość j. angielskiego. - Oferty należy składać do 2019-01-27

 6. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko Stanowisko ds. utrzymania dróg

  Zakres podstawowych czynności: Bieżąca ocena stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników Określanie zabiegów bieżącego utrzymania i zlecanie ich wykonania oraz odbiorów Opiniowanie projektów inwestycyjnych oraz określanie warunków ich prowadzenia Prowadzenie dzienników dróg. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie techniczne Prawo jazdy kat. B. - Wymagania pożądane: Posiadanie uprawnień budowlanych w branży drogowej Doświadczenie w pracy w administracji publicznej Wykształcenie wyższe. - Oferty należy składać do 2019-01-28

 7. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów na stanowisko Lekarz na oddziale

  Zakres podstawowych czynności: Sprawowanie opieki lekarskiej nad pacjentami oddziału. Leczenie oraz planowanie programu rehabilitacji pacjentów. Wydawanie zleceń lekarskich. Zlecanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych. Udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach medycznych i zachorowaniach. Prowadzenie dokumentacji medycznej w oparciu o aktualne przepisy prawne. Przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami. Udzielanie pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia oraz osobom przez niego upoważnionym. Podejmowanie decyzji o udzieleniu przepustki na wniosek pacjenta. Stwierdzanie zgonów Udział w odprawach organizowanych na oddziale. Zgłaszanie potrzeb w realizacji opieki lekarskiej na oddziale kierownikowi. Przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki lekarskiej. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ZOLiRM. Współpraca, po akceptacji Dyrektora ZOLiRM, z podmiotami zewnętrznymi (Wielkopolską Izbą Lekarską, NFZ, Konsultantem Regionalnym). Wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Dyrektora ZOLiRM oraz wykonywanie czynności określonych w Regulaminie Porządkowym.  . - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie wyższe lekarskie, specjalizacja (lub w trakcie specjalizacji) w zakresie - chorób wewnętrznych lub, - medycyny rodzinnej lub, - medycyny ogólnej lub, - geriatrii lub, - gerontologii. - Aktualne prawo wykonywania zawodu -. - Wymagania pożądane: Obsługa komputera -. - Oferty należy składać do 2019-03-15

 8. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun medyczny

  Zakres podstawowych czynności: 1. Zapewnienie profesjonalnej opieki dla pacjentów poprzez realizację świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych. - 2. Realizowanie ustalonego planu opieki stosownie do stanu pacjenta i rozpoznanych potrzeb:-podejmowanie działań zmniejszających stres u pacjenta hospitalizowanego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia psychicznego, - wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej pacjenta oraz jego łóżka, szaf i stolików przyłóżkowych, aktywizowanie pacjenta do zwiększania jego samodzielności życiowej, udział w czynnościach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zleconych przez lekarza, mobilizowanie pacjenta do aktywnego spędzania czasu wolnego, współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie sprawowania opieki, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, pomoc w utrzymywaniu kontaktów w rodziną oraz osobami bliskimi, 3. Racjonalne gospodarowanie zasobami używanymi podczas wykonywania obowiązków. - 4. Dbanie o czystość i porządek miejsca wykonywania pracy. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie min medyczne: zawodowe/średnie/policealne kierunek: opiekun medyczny -. - Wymagania pożądane - Obsługa komputera -. - Oferty należy składać do 2019-03-15

 9. Wydział Organizacyjny poszukuje kandydatów na stanowisko DS. SMART CITY

  Zakres podstawowych czynności: współpraca z wydziałami i jednostkami miejskimi w zakresie wdrażania nowych technologii inteligentnego miasta: współpraca przy tworzeniu strategii Smart Cities, weryfikowanie projektów z wykorzystaniem technologii inteligentnego miasta, prowadzenie obsługi organizacyjnej spraw realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City, opracowywanie raportów, reprezentowanie Miasta na konferencjach prowadzenie spraw redakcyjnych związanych z funkcjonowaniem stron internetowych miasta: przyznawanie uprawnień administratorom do systemu Miejskiego Informatora Multimedialnego i Biuletynu Informacji Publicznej, zgłaszanie i rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących funkcjonowania systemów internetowych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w zakresie prac związanych z koordynowaniem i prowadzeniem portali społecznościowych, redagowaniem tekstów, obsługą narzędzi/udziałem w projektach wspierających nowoczesne technologie   znajomość nowych technologii i trendów w zakresie budowy miast inteligentnych znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację wysoki poziom umiejętności społecznych oraz prowadzenia spotkań i prezentacji. - Wymagania pożądane: kursy obsługi programów graficznych, szkolenia z zakresu zarządzania projektami doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych i blogów. - Oferty należy składać do 2019-01-29

 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) poszukuje kandydatów na stanowisko Kierowca

  Zakres podstawowych czynności: 1. Dbać o powierzony pojazd i jego wyposażenie - 2. Protokólarnego przyjęcia do eksploatacji pojazd i wyposażenie - 3. Wykonywanie obsługi codziennej pojazdu oraz pozostałych przeglądów zgodnie z obowiązująca instrukcją eksploatacji pojazdu - 4. Utrzymanie pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej - 5. Utrzymanie porządku i czystości w samochodzie i garażu - 6. Należyte zabezpieczenie przewożonych osób lub towarów - 7.Konserwacji i wykonywania drobnych napraw - 8. Składanie wniosków w sprawie zakupu części zamiennych, ogumienia i narzędzi - 9. Dokonywanie przejazdów wg zasady jazdy po najkrótszych trasach, racjonalna prędkość jazdy - 10.Ewidencjonowania przejechanych kilometrów oraz zakupionego paliwa - 11. W razie zaistnienia wypadku drogowego kierowca jest zobowiązany dopilnować sporządzenia protokołu na miejscu wypadku przez upoważnionych funkcjonariuszy w jego obecności -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie minimum zawodowe, prawo jazdy kategorii B -. - Wymagania pożądane: sumienność, pracowitość -. - Oferty należy składać do 2019-01-28