Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Przedszkole Nr 40 "Poznańskie Koziołki" poszukuje kandydatów na stanowisko Referent ds. administracyjnych
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie listownej i elektronicznej korespondencji, prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie odpłatności, wypisywanie faktur i kwitariuszy, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, prowadzenie ewidencji rachunków rzeczowych oraz ewidencji pozaksięgowej, reprezentowanie placówki w zadaniach powierzonych przez Dyrektora, wykonywanie zadań poleconych przez Dyrektora, administrowanie oraz archiwizacja systemu informatycznego placówki, obsługa programów informatycznych stosowanych w placówce, sporządzanie sprawozdań -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, obsługa komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office 2016) -. - Wymagania pożądane: Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, bądź w oświacie -. - Oferty należy składać do 2018-03-29
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY
  Zakres podstawowych czynności: diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do TT Pomoc, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk, przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy, reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność.. - Wymagania pożądane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.. - Oferty należy składać do 2018-04-04
 3. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny w Domu Dziecka Nr 3
  Zakres podstawowych czynności: rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka oraz jego potrzeb, inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny, praca z rodziną dziecka, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, prowadzenie procedury mającej na celu ustalenie opłaty za pobyt wychowanka w placówce od osób zobowiązanych, przygotowanie i prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu procesu usamodzielnienia wychowanków, udzielanie wychowankom poradnictwa socjalnego, a także informowanie o podstawowych uprawnieniach w tym zakresie, utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Umiejętność obsługi komputera. Spełnienie wymogu określonego w art 98 ust 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj Dz. U z 2017r. poz 697 z p.zm), zgodnie z którmy  "W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.. - Wymagania pożądane: Mile widziane - Doświadzcenie w pracy z dziećmi. Ukończony kurs dla wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.. - Oferty należy składać do 2018-04-12
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ZATWIERDZANIA I WPROWADZANIA DOKUMENTÓW DO SYSTEMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO NR 5
  Zakres podstawowych czynności: bieżące przygotowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo - księgowego, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, nadawanie na dokumentach księgowych klasyfikacji budżetowej, dekretowanie dowodów księgowych, uzgadnianie i analizowanie kont syntetycznych i analitycznych w trakcie i po zakończeniu każdego miesiąca z kontrahentami i komórkami organizacyjnymi MOPR, bieżące nanoszenie zmian dotyczących nazwisk i numerów kont klientów i kontrahentów, wystawianie rachunków, faktur, not księgowych, udział w szkoleniach w sytuacji zmian przepisów,. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie średnie na kierunku ogólnym lub ekonomicznym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu, wiedza z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu Ustawy o rachunkowości, dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, umiejętność wykreowania zgodnej ze standardami instytucji atmosfery w zakresie obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego, wysoki poziom zaangażowania wysokie poczucie odpowiedzialności, samodzielność i elastyczność w wykonaniu zadań etyka zawodowa komunikatywność wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, otwartość na nowe rozwiązania, samodzielność i elastyczności w wykonywaniu powierzonych zadań, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe zawodowe / magisterskie, 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.. - Oferty należy składać do 2018-03-30
 5. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. gen. Józefa Bema poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej; odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi; odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową; sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych -. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno - skarbowe oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wykształcenie zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ) :            a) wyższe ekonomiczne i 3-letnia praktyka w księgowości, -            b) średnie o kierunku technik rachunkowości i min. 6-letnią praktykę -            w księgowości. -        5. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o podatku VAT, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego wykorzystania. -       6. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w księgowości w jednostkach oświatowych. -       7. Biegła obsługa programów: Progman (Finanse, Rozrachunki ), PABS, SIO, bankowość elektroniczna, MS Office. -       8. Umiejętność dobrej organizacji pracy. -       9. Terminowość w realizacji zadań. -. - Wymagania pożądane: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. -. - Oferty należy składać do 2018-04-30
 6. Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje kandydatów na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej
  Zakres podstawowych czynności: Osoba zatrudniona na stanowisku strażnika straży miejskiej wykonywać będzie zadania związane z zapewnieniem  porządku i bezpieczeństwa w Poznaniu poprzez legitymowanie, pouczanie, nakładanie mandatów, zgłaszanie uwag, przyjmowanie interwencji od mieszkańców, zabezpieczanie imprez, uroczystości i obiektów komunalnych.   Praca wykonywana jest w zmiennych warunkach atmosferycznych na trzy zmiany również w soboty, niedziele  i święta -. - Wymagania obowiązkowe: wiek: ukończone 21 lat, wykształcenie: minimum średnie uregulowany stosunek do służby wojskowej obywatelstwo polskie oraz dobry stan zdrowia posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność sądowa wysoki poziom umiejętności społecznych. - Wymagania pożądane: wykształcenie wyższe lub pomaturalne (preferowane: prawne, z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, kierunki społeczne), prawo jazdy kat B , A lub A2 oraz umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze, wysoki poziom sprawności fizycznej, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, kurs pomocy przedmedycznej, umiejętność obsługi smartfona, komputera, doświadczenie w pracy w strażach gminnych.. - Oferty należy składać do 2018-04-06
 7. Wydział Transportu i Zieleni poszukuje kandydatów na stanowisko DS. MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI PROGRAMÓW
  Zakres podstawowych czynności - współudział w opracowywaniu programów i projektów poprawiających funkcjonowanie transportu - analizowanie zdarzeń i obciążeń ruchem drogowym sieci transportowej - działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć transportowych i realizacją projektów unijnych -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe: techniczne, ekonomiczne, gospodarka przestrzenna, logistyka wiedza z zakresu transportu, w tym funkcjonowania systemu transportowego w Poznaniu umiejętność pracy w zespole bardzo dobra obsługa MS Office dobra znajomość języka angielskiego. - Wymagania pożądane: doświadczenie w jednostkach administracji publicznej. - Oferty należy składać do 2018-04-02
 8. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynator Zespołu ds. Edukacji
  Zakres podstawowych czynności: planowanie i organizacja pracy Zespołu, aktywny udział w opracowywaniu oferty edukacyjnej, kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej Muzeum, przygotowywanie i prowadzenie kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Muzeum, współtworzenie scenariuszy lekcji edukacyjnych i in. zajęć edukacyjnych w Muzeum, koordynacja zadań edukacyjnych, prowadzenie działalności popularyzatorskiej, przygotowywanie sprawozdań z pracy Zespołu, koordynacja współpracy z innymi jednostkami, w szczególności z uczelniami, szkołami i placówkami oświatowymi, organizowanie zajęć autorskich i projektów edukacyjnych oraz warsztatów edukacyjnych z grupami w różnym wieku, również dla osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań wolontariatu, opracowywanie sprawozdań merytorycznych Muzeum, prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej. - Wymagania obowiązkowe: Uprawnienia służące do wykonywania zadań - wykształcenie wyższe kierunkowe - (studia humanistyczne, preferowane studia historyczne), udokumentowane doświadczenie  w pracy pedagoga - 1 rok. Wymagania stawiane przed kandydatem - Niezbędne - organizowanie zajęć autorskich i projektów edukacyjnych oraz warsztatów edukacyjnych z grupami w różnym wieku również dla osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań wolontariatu, aktywny udział w opracowywaniu oferty edukacyjnej, współtworzenie scenariuszy lekcji muzealnych, opracowywanie sprawozdań merytorycznych Muzeum, bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność, etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach, punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, otwartość na nowe wyzwania, dyspozycyjność.. - Wymagania pożądane: doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym, bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność, etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach, punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, otwartość na nowe wyzwania, obsługa komputera (MC Office, internet, programy edukacyjne), dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacyjnych, znajomość języka obcego.. - Oferty należy składać do 2018-04-04
 9. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa poszukuje kandydatów na stanowisko DS. LICENCJI, ZEZWOLEŃ NA TRANSPORT DROGOWY I KONTROLI
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie postepowań związanych z udzielaniem, odmową udzielenia, cofaniem, zmianą, stwierdzeniem wygaśnięcia oraz zawieszeniem licencji i zezwoleń min. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy prowadzenie ewidencji wydanych licencji i zezwoleń wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustalonym w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie spraw dotyczących obsługi zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawo, administracja przynajmniej roczny staż pracy doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz o usługach turystycznych bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - MS Office znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. - Wymagania pożądane: znajomość technik i procedur prowadzenia kontroli znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. - Oferty należy składać do 2018-03-30
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 poszukuje kandydatów na stanowisko Samodzielny referent ds. kadrowo-administracyjnych
  Zakres podstawowych czynności: 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. - 2. Sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy oraz umów zlecenia i umów o dzieło. - 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. - 4. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu. - 5. Prowadzenie aktualizowanych na bieżąco list osób zatrudnionych w Poradni. - 6. Wprowadzanie danych kadrowych do systemu PABS i SIO. - 7. Bieżąca obsługa sekretariatu Poradni (w czasie nieobecności sekretarza). - 8. Prowadzenie korespondencji według rzeczowego wykazu akt, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, pism, archiwizowanie dokumentacji. - 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Poradni. - 10. Pełnienie obowiązków kasjera. Sporządzanie raportów kasowych. - 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. - 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. - 3. Niekaralność (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa lub przestępstwa skarbowe). - 4. Wykształcenie minimum średnie lub wyższe oraz co najmniej 4 lata stażu pracy. - 5. Biegła obsługa programów Pakietu MS Office, programu Kadry oraz platformy PABS i SIO. - 6. Znajomość przepisów Karta Nauczyciela, kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. -. - Wymagania pożądane: 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy. - 2. Umiejętność pracy w zespole. - 3. Samodzielność i terminowość w realizacji zadań. - 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość w redagowaniu pism urzędowych, - 5. Znajomość przepisów oświatowych i przepisów o ochronie danych osobowych. -. - Oferty należy składać do 2018-03-30