Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. pomocy dla uczniów i kart dla rodzin wielodzietnych
  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych - i korespondencji  z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie - z obowiązującymi przepisami prawa i procesami. -    Współudział w ustaleniu osób uprawnionych do Kart dla rodzin wielodzietnych, a także przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. -    Współudział w ustaleniu zasad realizacji programu rządowego - Wyprawka szkolna - i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. -    Współudział w ustaleniu osób uprawnionych do stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. -    Udzielanie klientom informacji w zakresie realizowanych zadań. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej lub administracyjnej  (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość przepisów prawa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. -    Umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność efektywnego zarządzania czasem. -    Umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji z innymi współpracownikami. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność pracy pod presją czasu. -    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane - z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pracownika samorządowego  (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2018-06-07
 2. Wydział Informatyki poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
  Zakres podstawowych czynności: Zakres podstawowych zadań - wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Miastem poprzez realizację następujących zadań: ustalanie potrzeb, wymagań i preferencji odnośnie koniecznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Urzędu i Miasta, współpraca z wykonawcami  systemów informatycznych obejmująca w szczególności wspólną realizację analizy funkcjonalnej dla jednostek organizacyjnych Urzędu, modelowanie i optymalizacja istniejących procesów informacyjnych, weryfikacja prowadzonej przez wykonawców dokumentacji realizowanych prac, monitorowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, udział w testowaniu prototypu wdrażanego oprogramowania i opracowywaniu listy jego modyfikacji samodzielna realizacja projektów informatycznych we współpracy z wewnętrznym działem programistów nadzór nad wdrożonymi w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie Miastem. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - informatyka lub inne kierunki techniczne/ścisłe doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub projektowania systemów informatycznych w oparciu o relacyjną bazę danych znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych umiejętność prowadzenia analizy funkcjonalnej znajomość języka SQL umiejętność pracy w zespole, komunikatywność. - Wymagania pożądane: doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o profilu informatycznym. - Oferty należy składać do 2018-06-17
 3. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi klienta
  Zakres podstawowych czynności: -    Przyjmowanie wniosków i dokumentacji oraz obsługa klientów ubiegających się o świadczenia, a także prowadzenie dokumentacji w zakresie przyjmowania wniosków. -    Udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań. -    Weryfikacja poprawności wniosków składanych przez klienta. -    Sporządzanie wezwań do klientów w celu usunięcia braków w składanej dokumentacji. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności rejestracja wniosków. -    Wydawanie prawidłowych druków niezbędnych do złożenia wniosku o świadczenia. -    Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia uprawnień klienta do dodatku mieszkaniowego. -    Przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych. -    Przygotowanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez zespół zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta oraz w pracy związanej z obsługą dokumentacji (minimum 6 miesięcy - kryterium należy spełnić łącznie). -    Bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. - o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania, oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość języka migowego. -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami w zakresie obsługi klientów. -    Sumienność, otwartość na zmiany, identyfikacja z celami Jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2018-06-07
 4. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. świadczeń
  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń związanych z niepełnosprawnością, a także przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji - w tym zakresie. -    Przeprowadzanie wywiadów w ramach prowadzonych postępowań. -    Obsługa spraw klientów oraz udzielanie klientom informacji na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań. -    Przygotowanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez zespół zadań. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. -    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, politologia, polityka społeczna, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą dokumentacji - praca biurowa (minimum 6 miesięcy). -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Szkolenia/ kursy w zakresie: doskonalenia umiejętności pracy biurowej, zarządzania własnym czasem pracy, stosowanie przepisów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami. -    Sumienność, otwartość na zmiany, identyfikacja z celami jednostki oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2018-06-07
 5. Zespół Szkół Nr 5 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna") poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds. płac
  Zakres podstawowych czynności: Realizowanie polityki zatrudnienia pracowników Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu zgodnie z w/w przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora szkoły, Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń wynikająca z zajmowanego stanowiska, Obsługa pracowników szkoły, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, RP-7, obsługa pracowników szkoły, Naliczanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły, Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz świadczeń przysługujących pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prowadzenie rejestru godzin ponadwymiarowych i dodatkowych w podziale na pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych., Dokonywanie przelewów wynagrodzeń pracowników na ich osobiste konta w banku, Nanoszenie danych w planie i wykonaniu, Obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, ubezpieczenia, PKZP), Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji), Terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, Kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędny do realizacji świadczeń, Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych - pracowników i podatku VAT      - Terminowe sporządzanie deklaracji i odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego; - Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym. Sporządzanie kart wynagrodzeń, Wprowadzanie danych dotyczących płac do Systemu Informacji Oświatowej (we współpracy ze specjalistą ds. kadr) Przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło, Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagradzaniu do GUS, Sporządzanie wymaganych przez Urząd Miasta Poznania analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości, Współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły, Wprowadzanie przelewów bankowych, Współpraca z główną księgową oraz specjalistą ds. kadr Czynności wynikające z organizacji  pracy placówki.. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku, Wykształcenie co najmniej średnie, Doświadczenie - staż w placówce oświatowej w zakresie zajmowanego stanowiska min. 5 lat. Biegła znajomość przepisów dotyczących Ustawy Karta Nauczyciela, Kodeks, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów związanych z naliczaniem podatków od osób fizycznych i prawnych, Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), znajomość programu Kadry, Płace firmy Progman, Vulcan, ZUS Płatnik, PABS . - Wymagania pożądane: Wiedza z zakresu problematyki prawa pracy. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista; umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy, Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.. - Oferty należy składać do 2018-06-15
 6. Zespół Szkół Nr 5 w Poznaniu (Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum Nr 40, Przedszkole Nr 115 "Sportowa Drużyna") poszukuje kandydatów na stanowisko Intendent
  Zakres podstawowych czynności: Planowanie i systematyczne zaopatrywanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu, Znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia, Układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych, Przestrzeganie zasad HACCP i GHP w przedszkolu, Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,  Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie, Sporządzanie raportów żywieniowych, Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo polskie, Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za przestępstwo, Wykształcenie minimum średnie, Nieposzlakowana opinia, Mile widziane doświadczenie na tym stanowisku , Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, Mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych, Sprawna obsługa urządzeń biurowych i komputera (Excel, Word), Znajomość przepisów HACCP i GHP,. - Wymagania pożądane: Umiejętność analitycznego myślenia, Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole, Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność Komunikatywność i wysoka kultura osobista, Odpowiedzialność za realizację zadań.. - Oferty należy składać do 2018-06-30
 7. Ogród Zoologiczny poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny specjalista ds. kadr i spraw socjalnych
  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie bieżących spraw kadrowych sporządzanie dokumentów kadrowych (umowy o pracę, aneksy, nagrody, świadectwa pracy) rozliczanie czasu pracy pracowników kontrola i terminowe wystawianie skierowań na badania wstępny, okresowe, kontrolne sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS-u i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych prowadzenie spraw socjalnych obsługa programu: Optima, Płatnik. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o pracownikach samorządowych, obsługa komputera w szczególności Ms Office, Płatnik, Optima.. - Wymagania pożądane: rzetelność, komunikatywność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków dobra organizacja i dyscyplina pracy zdolność efektywnego planowania i organizacji czasu pracy. - Oferty należy składać do 2018-06-04
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych) poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny referent ds. sekretariatu
  Zakres podstawowych czynności: 1. Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej - 2. Prowadzenie spraw kancelaryjnych. - 3. Prowadzenie terminarza dyrektora. - 4. Prowadzenie kasy szkoły. - 5. Dbałość o odpowiednie zabezpieczenie dokumentów służbowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. - 6. Obsługa urządzeń biurowych. -. - Wymagania obowiązkowe: 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne - staż 2 lata lub wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe - staż 4 lata (preferowane administracyjne lub ekonomiczne). - 2. Znajomość zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej. - 3. Obsługa programu  NABÓR,  PABS - 4. Biegła obsługa komputera (Word, Excel, Outlook). - 5. Umiejętność redagowania pism. -. - Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. - 2. Wysoka kultura osobista. - 3. Systematyczność i rzetelność. - 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy. -. - Oferty należy składać do 2018-06-10
 9. Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. księgowości
  Zakres podstawowych czynności: Ewidencja księgowa faktur, rachunków, zaliczek i innych dokumentów kosztowych. Sporządzanie sprawozdań. Rozliczanie deklaracji VAT. Potwierdzanie sald z zakresu zobowiązań. Przygotowywanie danych zgodnie z potrzebami jednostki.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie wyższe. Minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku ds. księgowości. Znajomość programu księgowego KF-win Agrobex. Znajomość aktualnych przepisów prawnych z obszaru księgowości, w szczególności:Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych. Samodzielność, obowiązkowość, skrupulatność. Odporność na stres.. - Wymagania pożądane: Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej. Wiedza w zakresie oceny i dekretacji dokumentów finansowo - księgowych. Rozliczanie deklaracji VAT należny.. - Oferty należy składać do 2018-06-06
 10. Wydział Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko DS.OBSŁUGI KAWKA-BIS
  Zakres podstawowych czynności: udzielanie i rozliczanie dotacji celowych w ramach programu "Ochrona powietrza w Poznaniu - KAWKA BIS" w tym, miedzy innymi: ogłaszanie naboru wniosków, weryfikacja dokumentacji, przygotowywanie i zawieranie umów z odbiorcami końcowymi, weryfikacja dokumentów rozliczeniowych i ocena prawidłowości wykorzystania dotacji współpraca z zewnętrznymi funduszami celowymi przy przygotowywaniu wniosków - i dokumentów dla pozyskania i rozliczania środków finansowych na realizację zadań Wydziału. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe magisterskie: prawo, kierunki ekonomiczne, kierunki związane - z ochroną środowiska co najmniej roczne doświadczenie związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta znajomość zagadnień związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych, pomocy udzielanej przedsiębiorcom wiedza z zakresu ochrony powietrza. - Wymagania pożądane: kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu udzielania pomocy publicznej, zarządzania projektem, ochrony powietrza, finansów publicznych doświadczenie w administracji publicznej doświadczenie w realizacji projektów. - Oferty należy składać do 2018-06-13