festyn2.jpg

Dokąd zmierzamy? - likwidacja szkół i przedszkoli

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania - więcej...

Gimnazjum 24 czyli co może Rada Osiedla Panu Prezydentowi więcej...


 

Marcelin część B, pierwszy etap konsultacji

Wniosek o zmianę planu zagospodarowania złożyła Spółka Iron Tower Investment, postulując aby Miasto wyraziło zgodę na zabudowę wielkogabarytową (tj, powyżej 2000 m2 i dodatkowo o wysokości 20 m) na terenie Marcelina w części B, na działce 1A oraz 2A. Dotychczasowy plan nie zezwala na zabudowę wielkogabarytową na tym terenie, a wysokości zabudowy ogranicza do 12 m. Ponadto narzuca zachowanie przynajmniej 40 % powierzchni działki jako terenu zielonego i zezwala na zabudowanie co najwyżej 50 % powierzchni działki.
W związku z tym, plan zagospodarowania został wywołany w celu opracowania zmian. Pan Marcin Siwek, projektant wiodący MPU poinformował, iż proces opracowania zmian obejmuje kilka etapów:

 1. Pierwsze konsultacje (wczoraj się odbyły) oraz przyjmowanie wniosków, (do 8 marca br).
 2. Drugie konsultacje – przedstawiony zostaje plan z ewentualnym uwzględnieniem zgłoszonych wniosków oraz przyjmowane są kolejne uwagi.
 3. Następnie opracowany plan zostaje wyłożony do publicznego wglądu i nadal przyjmowane są uwagi i opinie. Po rozpatrzeniu uwag (przyjęciu lub odrzuceniu) plan zostaje uchwalony przez Radę Miasta, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta i opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

W ramach wolnych głosów Mieszkańcy zwrócili uwagę na następujące problemy związane z dopuszczeniem zabudowy wielkogabarytowej na tym terenie:

  • obniżenie walorów rekreacyjnych Marcelina przez dalsze zagęszczanie budownictwa wielkogabarytowego,
  • likwidacja buforowej strefy dla osiedla, którą miał być ten teren zagospodarowany zgodnie z obecnym planem,
  • rezygnacja z możliwości wykorzystania działki w celach rekreacyjno-sportowych,
  • dalsze zwiększenie ruchu samochodowego, dodatkowo związanego z masowymi dostawami towarów,
  • niewłaściwa lokalizacja ewentualnego marketu typu „Ogród” – na wlocie, zamiast na wylocie miasta,
  • zagrożenie dla unikalnej alei Jaworowej, stanowiącej rzadki obiekt przyrodniczy.

Wnioski dotyczące opracowywanego planu można składać do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań. Pisemny wniosek musi zawierać: imię, nazwisko i adres wnioskującego, należy określić przedmiot wniosku (plan zagospodarowania przestrzennego Marcelin część B), oraz oznaczenie nieruchomości (działka 1A i 2A).

Jak poinformowała nas Pani Ewelina Janik z Biura Kształtowania Relacji Społecznych, istnieje możliwość otrzymania nagrania ze spotkania – zainteresowany może się zgłosić do Biura.

Sławomir Wąsik


 

Zmiana zagospodarowania Marcelina

W związku z I-szym etapem konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN” część B w Poznaniu, Komisja  Gospodarki Komunalnej, Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wypracowała stanowisko, które zaprezentuje Mieszkańcom podczas jutrzejszego spotkania.
Zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MARCELIN  (mpzp) z 2001 roku została wywołana na wniosek konkretnego inwestora w celu uzyskania możliwości postawienia na tym obszarze (teren 1A i 2A w planie z 2001 roku) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2), uchwała jest zamieszczona na stronach MPU.
W obowiązującym mpzp z 2001 roku teren ten przeznaczony jest pod usługi ogólnomiejskie - biura, hotel, handel detaliczny, sport, rozrywka. Plan nie przewidywał wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, teren ten stanowi pewien bufor od terenów wielkopowierzchniowego handlu – supermarketu King Cross.
W mpzp z 2001 roku jest zapis o maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m, którego zmiana została umożliwiona poprzez Studium uchwalone w 2008 roku. 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Ławicy na spotkanie.
Obok, obecnie obowiązujacy plan z 2001 roku, a uchwała na ten temat tutaj.

Rada Osiedla Ławica


 

Zniszczenie oznakowania studzienek na Strzegomskiej

Dzisiaj, około 22:00 wandale poniszczyli oznakowanie niewykończonych studzienek deszczowych na Strzegomskiej i Wałbrzyskiej. Poprzewracali słupki, powyrzucali podstawy, porozkładali tablice na ulicy. Część rozrzuconych tablic została zniszczona przez jadące samochody. Oznakowanie zostało częściowo przywrócone z ocalałych elementów.
Szanowni Kierowcy - do czasu uzupełnienia oznakowania czujnie omijajcie niewykończone studzienki!


 

Nasadzenia na Edwardowie wykonane przez Mieszkańców

W związku z zapytaniami dotyczącymi wykonanych z pomocą mieszkańców w latach poprzednich nasadzeniami na terenie miejskim osiedla Edwardowo, przypominamy, że Rada Osiedla Edwardowo w celu upiększenia otoczenia wykonywała takie nasadzenia z puli drzewek i krzewów przeznaczonych do posadzenie na Osiedlu w ramach akcji miejskiej Zielony Poznań. Materiał do nasadzeń był zakupiony z zaplanowanych i uzgodnionych środków finansowych osiedla, a odpowiednio dobrane do warunków miejskich gatunki i odmiany roślin były dostarczone przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Przypominamy, że nie doszło do sytuacji, w której mieszkańcy sadzili drzewka i krzewy nielegalnie na nie swoim terenie.

Rada Osiedla Ławica


 

KKS Lech Poznań - Złota Jedenastka 90-lecia

Drodzy miłośnicy piłki nożnej i sympatycy sportu. Komponujemy Jedenastkę marzeń – wybieramy najbardziej zasłużonych zawodników w całej historii 90-lecia Klubu.
Kandydatów jest dziewięćdziesięciu - wszyscy dobrze znani i wielokrotnie nagradzani. Zanurzmy się w historię klubu, bliższą oraz dalszą i wybierajmy ... . Osobiście, zdołałem już zagłosować na Edmunda Białasa, z tym większą przyjemnością iż znałem go osobiście. głosowanie

Sławomir Wąsik


 

Rozwój i odnowa śródmieścia Poznania oraz Bitwa na ...

Urząd Miasta Poznania serdecznie zaprasza mieszkańców Poznania do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju i odnowy śródmieścia Poznania, które odbędą się w dniach 27 lutego - 1 marca br. Razem zadbajmy o śródmieście Poznania.

W następstwie przeprowadzonych konsultacji Urząd Miasta Poznania zaprasza na publiczne debaty poświęcone rozwojowi i odnowie śródmieścia Poznania - początek 21 marca – harmonogram debat.

i coś z lżejszego kalibru: 17 lutego godzina 16:00 Stary Rynek – Bitwa na … włóczki


 

Bezumowne drzewo

Kara za posadzenie drzewa