zlotowska.jpg

Bezpieczne wakacje 2016

Nadszedł czas letniego wypoczynku- to czas zabawy i nowych przeżyć. Warunki pogodowe sprzyjają wypoczynkowi. Korzystając z czasu wolnego nie zapominajmy jednak o naszym bezpieczeństwie. Zwróćmy uwagę na zagrożenia, z którymi w tym okresie możemy się spotkać.
Pamiętajmy, że woda to nie tylko miejsce zabaw ale też duże zagrożenie dla osób nad nią przebywających. Unikajmy kąpieli w miejscach niestrzeżonych przez ratowników wodnych. Nie wchodźmy do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Brak rozwagi może nas i nasze dzieci kosztować utratę zdrowia a nawet życia. Korzystajmy ze specjalnie przygotowanych kąpielisk, gdzie będziemy mogli w razie potrzeby liczyć na fachową pomoc. Kategorycznie rezygnujmy z kąpieli, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu, unikajmy skoków do wody, gdy nieznane jest nam ukształtowanie dna i głębokość.
Okres wakacyjny to czas relaksu i zabaw, dlatego w czasie wakacji wzmożona jest działalność dealerów narkotykowych. Nasze dzieci mogą spotkać się z osobami proponującymi im narkotyki czy też dopalacze. Pamiętajmy, że dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Nowe narkotyki nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedawcy i użytkownicy tak twierdzą. Nawet jednorazowe użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych a nawet śmierci. Nie ma narkotyku, który nie uzależnia. Nikt nie jest w stanie określić, czy będzie tak już po pierwszym użyciu, czy po kolejnym, następnym. Porozmawiajmy o tym z naszymi ,,pociechami’’!

Wierzę, że potrafimy uniknąć zagrożeń, które czyhają poza domem. Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

sierż. sztab. Ewelina Błażejak-Trafna
Wydział Prewencji
KP Poznań-Grunwald

Propozycje Mieszkańców do planu na 2017 rok

 1. Ustawienie ławek na Osiedlu uwzględniając potrzeby osób starszych, potrzebujących odpoczynku podczas przemierzania typowych tras.
  1. Strzegomska – 150 m od stawku
  2. Na ulicy Brzechwy, w połowie odległości pomiędzy przystankiem autobusowym przy stawku a przystankiem przy ogrodach Wypoczynek
  3. Netto przy stacji gazowej
  4. W okolicy Przychodni
  5. U zbiegu Lisa Witalisa, Złotej kaczki i Andersena
  6. U zbiegi Tuwima i Andersena
  7. U zbiegi Tuwima i Krasnoludków
  8. Ulica Andersena przy siłowni
  9. U zbiegi Andersena i Sierotki Marysi
   - Elżbieta S.
 2. Witam! - W imieniu Pani dyrektor Małgorzaty Materny-Gucia przesyłam propozycje zadań do wykonania w roku 2017 w ramach prac modernizacyjnych ogrodu – placu zabaw przy Przedszkolu nr 36 na ul. Perzyckiej 30 B. 
  Jak wiadomo w dzieciństwie zabawa odgrywa największą i najważniejszą rolę, a odpowiednio zagospodarowany i wyposażony plac zabaw, zapewnia wiele godzin zabaw kreatywnie spędzonych na powietrzu. Dlatego Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 36, mając na celu uczynienie naszego przedszkolnego ogrodu miejscem jeszcze ciekawszych zabaw sprawnościowych i miejscem umożliwiającym dzieciom bezpośredni kontakt z materiałem przyrodniczym i doświadczaniem go polisensorycznie, zaproponowała zbudowanie: 

  1. ekologicznej ścieżki sensorycznej z wykorzystaniem również materiału przyrodniczego,
  2.  stanowiska do układania mandal i kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
  3. stołu wodnego do działań służących doświadczania właściwości wody i in. zjawisk,
  4. miejsca do działań badawczych dla młodych badaczy, którzy chcą poznawać okazy przyrody pod lupą i mikroskopem, określać siłę wiatru itp.;
  5. labiryntu sznurowego “Pajęcza sieć”rozwijającego ogólną sprawność i równowagę,
  6. ścieżki zdrowia lub toru przeszkód z wykorzystaniem także materiału przyrodniczego tj. pniaki, konary, kamienie oraz liny,
  7. fontanny lub źródełka, którego woda da dzieciom trochę ochłody w upalne dni.
   - Janina Nowaczyk, wicedyrektor.
 3. Część ulic naszego osiedla oszpecona jest betonowymi słupami podtrzymującymi napowietrzne linie energetyczne z zamocowanym oświetleniem ulic. Wygląda to bardzo nieestetycznie. Czy możliwe jest wykorzystanie osiedlowych środków finansowych na przeniesienie linii energetycznych pod ziemię i zamontowanie ładnych lamp? Oczywiście we współpracy z Energetyką. Koszt całościowy takiego przedsięwzięcia byłby zapewne spory, więc można by je rozłożyć na kilka lat i sukcesywnie modernizować kolejne ulice. - Michał S.
 4. Szanowna Rado Osiedla Ławica!- Niezwykle doceniam Państwa działalność, dzięki której nasze osiedle stale pięknieje i staje się coraz wygodniejsze!
 5. Ponawiam propozycje dotyczącą infrastruktury rowerowej, która ma jeden dość kuriozalny mankament (w żaden sposób nie zawiniony przez Radę), mianowicie przerwanie ciągu rowerowego po południowej stronie ul Strzegomskiej, pomiędzy parkingiem przy leśniczówce, a wylotem ul. Gałczyńskiego. W efekcie przejazd drogami rowerowymi wzdłuż ul. Strzegomskiej wymaga przynajmniej jednego przejazdu przez ruchliwą jezdnię. Proponuję więc budowę brakującego południowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Strzegomskiej pomiędzy parkingiem przy leśniczówce, a wylotem ul. Gałczyńskiego. Dla rowerów wystarczyłaby zwykła utwardzona droga gruntowa, co byłoby chyba inwestycją stosunkowo niskobudżetową.Dla rowerów nic więcej nie trzeba, jednak docelowo należy położyć nawierzchnię asfaltową, aby i rolkarzom zapewnić bezpieczny przejazd.
  Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Rady, - Michał S. (- Dziękujemy za wyrazy uznania :) - Radni Osiedla) 
 6. Propozycja mieszkańców ulicy Stanisława Jachowicza dotycząca terenu zielonego u zbiegu ulic Leśnych Skrzatów i Brzechwy. 

  • CHARAKTERYSTYKA PROPOZYCJI
  • Działka obręb Ławica Ark. 7 działka nr 48/40 - własność miejska.
  • Charakter inwestycji: teren zielony wraz z małą architekturą rekreacyjno wypoczynkową ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci.
  • Propozycja nie była zgłaszana w Urzędzie Miejskim.
  • Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców.
    
 7. Chodnik i ścieżka rowerowa - szczegóły w załączniku
  • Propozycja budowy chodnika z oświetleniem w przedłużeniu ulicy Heleny Modrzejewskiej do Makuszyńskiego.
  • Budowa ścieżki rowerowej po stronie lasu na ulicy Strzegomskiej od Gałczyńskiego do parkingu leśnego.

Plac Zabaw - nowy ze starego

W lesie Marcelińskim z funduszy Rady Osiedla wykonana została modernizacja placu zabaw. Wymienione zostały, mocno już wyeksploatowane elementy placu zabaw oraz ustawione nowe. Nowe elementy i ławki doskonale komponują się w miejsce istnienia piramidy linowej i pięknego otoczenia lasu.

 

 

Konsultacje projektu "Rejon ulicy Szczecińskiej"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szczecińskiej, które odbędzie się w poniedziałek, 04 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Ławica 3 w Poznaniu.
Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Magdalena Drabent, tel. 61 8455 066.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

 1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części miasta Poznania, na Ławicy, w rejonie ulicy Szczecińskiej. 
 2. Powierzchnia obszaru wynosi około 8000 m2.
 3. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 1” w Poznaniu (uchwała Nr LXXXV/956/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 38, poz. 1025 z dnia 22 marca 2006 r.).
 4. Z wnioskiem o zmianę sposobu przeznaczenia działek nr 35 i 36, ark. 5, obręb Ławica, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 1” w Poznaniu wystąpiła osoba fizyczna. Wniosek dotyczył zmiany ustaleń obowiązującego planu z uwagi na:
  • niemożliwość zrealizowania zapisu § 10, ust. 2 pkt 2 uchwały „przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym i bliźniaczym” – odmowa udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych – decyzja nr 78/2014 o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (znak UA-VII-A07.6740.2965.2013). Z załączonego pisma wynika, że przyczyną odmowy udzielenia pozwolenia na budowę była następująca interpretacja zapisów planu: „przeznaczenie dopuszczalne jest niemożliwe do wykonania, gdyż usytuowanie przeważającej funkcji usług w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym lub bliźniaczym dyskwalifikuje go z definicji jako budynek jednorodzinny (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 3 ust. 2 lit. a). 
  • Uchwałą Nr 1/II/2015 Zarządu Osiedla Ławica z dnia 18 maja 2015 r., zmieniającą uchwałę Nr 39/I/2015 r. z dnia 27 marca 2015 r., Rada Osiedla Ławica wystąpiła z wnioskiem o objęcie zmianą całego terenu oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 1” w Poznaniu symbolem 1U/MN.
 5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli określić nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, parametry i wskaźniki dla projektowanych obiektów oraz wskaże rozwiązania układu komunikacyjnego dla obsługi przedmiotowego terenu.
 6. Dla terenu objętego planem wykonano analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), w którym przedmiotowy obszar znajduje się w granicach terenu wskazanego pod zabudowę, oznaczonego symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
  • wiodący kierunek przeznaczenia: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie: wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej,
  • uzupełniający kierunek przeznaczenia: zabudowę usługową towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.
 7. Powyższa sytuacja uzasadnia podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

Wspólnie z Mieszkańcami tworzymy plan finansowy na 2017 rok

Szanowni Mieszkańcy Ławicy!Foto A.B. 

Wzorem lat ubiegłych, do 15 lipca zbieramy propozycje zadań do wykonania na osiedlu w przyszłym, 2017 roku.

Osiedle realizuje zaplanowane zadania w ramach budżetu Miasta w oparciu o środki ujęte w planie wydatków.

W związku z tym:

 1. ustalamy listę zadań Osiedla z uwzględnieniem hierarchii potrzeb,
 2. ustalamy plan wydatków na realizacje zadań,
 3. wnioskujemy o ujęcie planu finansowego Osiedla w budżecie Miasta.

Możliwa jest realizacja zadań w następujących obszarach:

 • prace remontowe w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach,
 • prace remontowe miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych,
 • konserwacja miejskich zieleńców wraz z małą architekturą,
 • utrzymanie zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć,
 • nowe inwestycje.

W przypadku zgłaszania nowej inwestycji, należy zwrócić uwagę aby wniosek zawierał minimum niezbędnej informacji oraz dokumentacji, zarówno według posiadanej wiedzy, jak i w oparciu o konkretne dokumenty.

Wskazane jest określenie następujących danych: 

  1. Własność gruntu,
  2. Charakter inwestycji np chodnik, długość, położenie szerokość, istniejące przeszkody.
  3. Czy propozycja kiedykolwiek była zgłaszana lub opiniowana w jednostkach miejskich UM.
  4. Czy propozycja jest zgodna z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
  5. Szkic, rysunek.
  6. Pozytywne opinie sąsiadów.

Wykazanie w zgłoszeniu jak największej ilości rzetelnej informacji ma pozytywny wpływ na zakwalifikowanie wniosku do procedury inwestycyjnej.

Uprzejmie proszę o przysyłanie do Rady na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w terminie do 15 lipca br. propozycji dotyczących najpilniejszych działań w wymienionych obszarach.

Państwa spostrzeżenia będą podstawą do ułożenia planu wydatków Osiedla na 2017 rok, po uprzednim skonsultowaniu z jednostkami miejskimi możliwości wykonania zadań pod względem finansowym, organizacyjnym i prawnym.

Andrzej Białas /przewodniczący Rady Osiedla

Festyn Rady Osiedla 2016

Kilka fotek w galerii  -  Radość Dzieciom ku radości dorosłych

Festyn osiedlowy

Festyn osiedlowy odbędzie się w sobotę 11 czerwca od godz. 13:00.

Tradycyjnie odbędzie się na terenie boiska sportowego przy osiedlu Poetów na Edwardowie, u wylotu ulicy Sztaudyngera.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ławicy, a przede wszystkim dzieci. Moc atrakcji - jak zwykle; konkursy z nagrodami, przeciąganie liny i konkursy rodzinne, teatr dziecięcy, jazda na kucykach, konkursy zręcznościowe, pokaz zwierzątek osiedlowych konkursy, dmuchane zabawki, rozgrywki w piłkę nożną (drużyny można zgłaszać u Andrzeja Białasa).

Ramowy program festynu:

13.00  -   rozpoczęcie festynu i powitanie gości

13.30  -   teatr dla dzieci

           -   konkurs rysunkowy dzieci

           -   zawody dziecięce: skakanka, hula-hoop

           -   mecz piłki nożnej

           -  jazdy na Kucykach

           -   zawody narciarskie

           -   turniej warcaby

14.15  - konkurs wiązania krawatów

14.30  -   konkurs gwary

           -  Teatr Dziecięcy

           -   konkursy  dziecięce

           -   mecz piłki nożnej

15.00  -   konkurs wypieków

15.30  -   konkursy przeciągania liny

           -   pokaz rysunków dziecięcych

           -   konkurs w rzucie kaloszem na odległość

           -   konkursy wiedzy

           -   zawody narciarskie

16.00  -   pokaz zwierzątek osiedlowych

16.15  - zabawy i konkursy

17.00  -   zakończenie festynu

i wiadomość z ostatniej chwili - będzie też kącik koszykarski Koszykarskiego Klubu Sportowego!

☼   Mieszkańcy osiedla przynoszą na Festyn WŁASNE WYPIEKI, które będą oceniane – dla wszystkich wypieków nagrody!!!!!!!!

☼   Podczas festynu będzie można się poczęstować
      
chlebem ze smalcem oraz ogórkami,

☼   Każdy przynosi  napoje dla dzieci i dla dorosłych.

☼   Dla zwycięzców i uczestników konkursów przygotowano nagrody.

STRAŻ POŻARNA

Pokaz broni historycznej

ZAMEK DMUCHANY – PLAC ZABAW  GĄSIENICA  RODEO – DART.  
- Jazda na Kucykach  

WSZYSTKICH zapraszamy do udziału w konkursach i zabawach,

zabrać należy ze sobą dobry humor,
uśmiech i chęć wspólnej zabawy.

Życzymy wszystkim miłej zabawy.

Wszystkie atrakcje na festynie są bezpłatne

Serdecznie zapraszamy i liczymy na  udział wszystkich mieszkańców wraz z dziećmi oraz gośćmi.

Przewodniczący Rady Osiedla - Andrzej Białas

Teren festyny udostępnia nam bezpłatnie od wielu lat Uniwersytet Rolniczy, za co przy tej okazji serdecznie dziękujemy.

Walne spotkanie założycielskie Klubu Seniorów Ławicy

Szanowni Państwo! Seniorzy Ławicy, Sympatycy i Przyjaciele!

Walne spotkanie założycielskie Klubu Seniorów Ławicy odbędzie się w piątek, 3 czerwca br. o godzinie 17:00. Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu. Spotkanie odbędzie się w Sali Caritas na Miastkowskiej.

- z poważaniem, Henryk Magdziarek