festyn8.jpg

Konsultacje projektu "Rejon ulicy Szczecińskiej"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szczecińskiej, które odbędzie się w poniedziałek, 04 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 58, przy ul. Ławica 3 w Poznaniu.
Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Magdalena Drabent, tel. 61 8455 066.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

 1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części miasta Poznania, na Ławicy, w rejonie ulicy Szczecińskiej. 
 2. Powierzchnia obszaru wynosi około 8000 m2.
 3. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 1” w Poznaniu (uchwała Nr LXXXV/956/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 38, poz. 1025 z dnia 22 marca 2006 r.).
 4. Z wnioskiem o zmianę sposobu przeznaczenia działek nr 35 i 36, ark. 5, obręb Ławica, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „ŁAWICA 1” w Poznaniu wystąpiła osoba fizyczna. Wniosek dotyczył zmiany ustaleń obowiązującego planu z uwagi na:
  • niemożliwość zrealizowania zapisu § 10, ust. 2 pkt 2 uchwały „przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym i bliźniaczym” – odmowa udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych – decyzja nr 78/2014 o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (znak UA-VII-A07.6740.2965.2013). Z załączonego pisma wynika, że przyczyną odmowy udzielenia pozwolenia na budowę była następująca interpretacja zapisów planu: „przeznaczenie dopuszczalne jest niemożliwe do wykonania, gdyż usytuowanie przeważającej funkcji usług w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym lub bliźniaczym dyskwalifikuje go z definicji jako budynek jednorodzinny (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 3 ust. 2 lit. a). 
  • Uchwałą Nr 1/II/2015 Zarządu Osiedla Ławica z dnia 18 maja 2015 r., zmieniającą uchwałę Nr 39/I/2015 r. z dnia 27 marca 2015 r., Rada Osiedla Ławica wystąpiła z wnioskiem o objęcie zmianą całego terenu oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Ławica 1” w Poznaniu symbolem 1U/MN.
 5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli określić nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, parametry i wskaźniki dla projektowanych obiektów oraz wskaże rozwiązania układu komunikacyjnego dla obsługi przedmiotowego terenu.
 6. Dla terenu objętego planem wykonano analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr LXXII/1137/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), w którym przedmiotowy obszar znajduje się w granicach terenu wskazanego pod zabudowę, oznaczonego symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
  • wiodący kierunek przeznaczenia: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie: wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej,
  • uzupełniający kierunek przeznaczenia: zabudowę usługową towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej, zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.
 7. Powyższa sytuacja uzasadnia podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.