festyn5.jpg

Bukowska – Złotowska – Perzycka

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej został wyłożony do publicznego wglądu plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego ulice: Bukowska, Złotowska i Perzycką.

Uwagi można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 16 czerwca 2016 r.

19 maja 2016 roku o godzinie 15:30 odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca powyższego planu. Miejsce dyskusji - sala sesyjna nr 3 w Urzędzie Miasta Poznania na Placu Kolegiackim 3.

Zapraszamy!