zlotowska.jpg

Walka o obszary 2ZP, 3ZP, 4ZP jako tereny zielone

Przewodniczący Rady Osiedla Andrzej Białas informuje, że w dniu 01 09 2014 odbyła się kolejna Komisja Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania na której to rozpatrywane były niektóre odrzucone przez Prezydenta wnioski złożone do STUDIUM Miasta Poznania.
Wśród wniosków złożonych przez Radę Osiedla (tekst pełny w załączniku) był też wniosek w sprawie ochrony terenów pomiędzy ulicami Fedrusa, Ezopa, Kryłowa i Pana Twardowskiego. Wniosek odrzucony przez Prezydenta został skierowany do Komisji Polityki Przestrzennej, gdzie po uprzejmym wysłuchaniu argumentów Przewodniczącego Rady Osiedla Andrzeja Białasa uzyskał pozytywną rekomendacje Komisji stosunkiem głosów 5 - ZA / 2- Przeciw/ przy dwóch wstrzymujących się do propozycji głosowania na sesji Rady Miasta.

Treść wniosku
Dla obszarów, między ulicami Tuwima i Makuszyńskiego, oznaczonych w aktualnie obowiązującym STUDIUM jako Mn - obszary mieszkaniowe - a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego “Ławica 2” jako obszary zieleni urządzonej, nr obszarów 2ZP, 3ZP, 4ZP (załącznik nr 1 do uchwały nr VI/39/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2007 r.) i znajdujących się odpowiednio pomiędzy ulicami: Ezopa i Fedrusa, Fedrusa i Kryłowa, Kryłowa i Pana Twardowskiego, oczekujemy, zgodnie z wieloma wnioskami skierowanymi przez mieszkańców do MPU, ugruntowania obszaru 2ZP, 3ZP,4ZP jako terenu zielonego w celu zagwarantowania tego obszaru jako obszary zielone.